DOHODA O UŽÍVÁNÍ STRÁNEK

Dohoda o použití stránek

Za účelem poskytnutí informací o skupině MOZART HOTEL GROUP (dále společně jako „MOZART“) můžete používat tyto Internetové stránky na adrese https://internationalprague.cz/cz. (společně jako „Stránky“). Na přístup na použití Stránek se vztahují následující pravidla a podmínky („Podmínky“) a všechny příslušné předpisy. V případě, že si otevřete a začnete prohledávat tyto Stránku, vyjadřujete tím svůj souhlas, a to bez omezení nebo podmínek, s těmito Podmínkami, které může správa skupiny MOZART kdykoli změnit. Aktuální verzi Podmínek najdete vždy na https://internationalprague.cz/cz/dohoda-o-uzivani-stranek.

Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami, nepoužívejte, prosím, Stránky a neprodleně je opusťte.

1. Způsobilost

Stránky jsou dostupné pouze fyzickým a právnickým osobám, které mohou uzavírat právně závazné smlouvy dle příslušných právních předpisů. Bez omezení předchozího platí, že Stránky a služby na nich nabízené, nejsou k dispozici nezletilým osobám. Použitím těchto Stránek se zaručujete, že jste starší osmnácti (18) let, abyste si mohli rezervovat pokoj na těchto Stránkách. V případě, že jste mladší 18 let, můžete se spojit s hotelem a požádat o pomoc.

Jste si vědomi, že nadměrné používání nebo zneužívání rezervačních prostředků na těchto Stránkách, může vést k zamítnutí přístupu k těmto prostředkům.

2. Majetkově chráněná práva

Měli byste počítat s tím, že vše, co vidíte nebo čtete na Stránkách, je chráněné autorským právem, patentem, podle práva ochranných známek nebo podle jiných právních předpisů upravujících ochranu majetkově chráněných práv, není-li uvedeno jinak, a tudíž tento obsah nelze bez výslovného písemného souhlasu společnosti MOZART používat jinak než způsobem stanoveným v těchto podmínkách. Uznáváte a souhlasíte, že Stránky a veškerý nezbytný software používaný v souvislosti se Stránkami (Software”), všechny obrázky, fotografie, bez ohledu na zdroj, grafika, umělecká díla, texty a Značky vymezené v ostatních ustanoveních těchto Podmínek, jakož i další informace a materiály na těchto Stránkách a veškeré duševní vlastnictví s nimi spojené („Licencovaný obsah“) jsou majetkem společnosti MOZART nebo jejích dceřiných nebo spřízněných společností a obsahují majetkově chráněná práva a důvěrné informace, které jsou chráněny příslušnými zákony na ochranu duševního vlastnictví. Naše ochranné známky považujeme za cenný majetek a zásah do nich bereme vážně. Bez našeho předchozího výslovného písemného souhlasu nejste oprávněny jakkoli rámovat nebo využívat rámovací techniky pro jakékoli naše ochranné známky, loga nebo jiné majetkově chráněné informace (včetně obrázků, textů, rozložení stránky nebo formy).

S výhradou dodržení Podmínek této Smlouvy vám společnost MOZART uděluje omezené, nevýhradnía nepřevoditelné právo používat tyto Stránky a Software, a to výhradně následujícím způsobem:

otevírat Licencovaný obsah a Software na Stránkách pouze pro vlastní potřeby. Nejste oprávněni dále poskytovat v licenci, pronajímat nebo jinak přenechávat Software nebo možnost používat Software za účelem školení cizích osob, sdílení komerčního času nebo pro účely servisní kanceláře či zpracování údajů jakékoli organizace.

Máte právo nahlížet, ale nikoli stahovat (jinak než za účelem nahlížení), reprodukovat nebo používat Licencovaný obsah nacházející se v jakékoli části Stránek. Tato Smlouva končí bez dalšího v případě, že porušíte jakékoli ustanovení této licence a toto porušení nebude napraveno do deseti (10) dnů ode dne, kdy vám bylo oznámeno. Zavazujete se, že nezadáte ani neumožníte žádný zpětný inženýring, demontáž ani dekompilaci Software. MOZART neuděluje žádná jiná práva než ta, která jsou výslovně udělena v těchto Podmínkách, a tímto si vyhrazuje a ponechává veškerá celosvětově platná vlastnická práva, autorská práva a další majetkově chráněná práva ke Stránkám a Software, a to včetně všech jejich aktualizací a úprav.

Dále uznáváte a souhlasíte, že materiál obsažený v reklamách sponzorů nebo informace prezentované vám na Stránkách nebo u inzerentů jsou chráněny autorským právem, právem ochranných známek, známek služeb, patentovým právem a dalšími majetkově chráněnými právy a právními předpisy. Není-li společností MOZART výslovně uvedeno jinak, souhlasíte, že nebudete upravovat, pronajímat, poskytovat jako půjčku, prodávat, šířit ani vytvářet odvozená díla založená zcela či částečně na Stránkách nebo na Software.

3. Ochrana soukromí

MOZART si cení vztahu se svými klienty, a tudíž se snaží střežit osobní informace a zároveň informace poskytovat svým návštěvníkům. MOZART shromažďuje na několika různých částech Stránek osobní údaje několika způsoby. Další informace najdete na Zásady ochrany soukromí.

Předáním informací, návrhů, materiálu nebo jiného obsahu společnosti MOZART udělujete společnosti MOZART automaticky bezúplatné, trvalé, neodvolatelné, nevýhradní právo a licenci na použití, reprodukci, úpravy, přizpůsobení, uveřejnění, překlad, distribuci nebo zobrazení těchto informací, návrhů, materiálu nebo jiného obsahu.

MOZART může používat „cookies“ za účelem zajištění vašich transakcí a zlepšení výkonu Stránek. Cookie je malý soubor identifikujících údajů, který se zasílá do vašeho prohlížeče z webového serveru společnosti MOZART a ukládá se na pevném disku vašeho počítače. Obecně může MOZART používat cookies: (a) aby Vám připomněla, kdo jste, a tudíž vám mohlo nabídnout lepší a více personalizované služby a (b) abychom dokázali odhadnout návštěvnost. Určením povahy a rozsahu opakovaného použití může společnost MOZART (c) zacílit informace přímo na vás podle vašich zájmů; a (d) měřit určité vzorce používání stránek, aby pochopila, nakolik jsou zvyky uživatelů podobné nebo rozdílné, a tím vším se společnost MOZART snaží Stránky vylepšovat. Dále shromažďujeme IP adresy pro správce systému, který je zahrne do hlaviček odchozí emailové pošty. Můžeme rovněž zkoumat demografické údaje, zájmy a chování uživatelů na základě informací, které jsou nám předány po registraci. Abychom zlepšili služby, které vám poskytujeme, můžeme shromážděné informace o zákaznících poskytnout vybraným třetím osobám, ale pouze jako hromadné. Platí, že společnost MOZART neposkytuje žádné vaše osobní identifikovatelné údaje. Otevřením a používáním Stránek však vyjadřujete svůj souhlas, že informace mohou být předány výše uvedeným způsobem, a to i v případě, že společnost MOZART bude mít důvod se domnívat, že předání těchto informací je nezbytné za účelem identifikace, kontaktování nebo podání žaloby za účelem vynucení svých práv, a to i proti vám nebo třetí straně z důvodu neuhrazení platby nebo porušování těchto Podmínek, v důsledku čehož bude způsobena újma nebo zásah do práv nebo škoda na majetku ostatním uživatelům nebo komukoli jinému, kdo by mohl být takovou činností poškozen.

Pokud si chcete pročíst zásady ochrany soukromí, které upravují způsob, jakým zpracováváme informace o vaší osobě na našich Stránkách, otevřete si naše Zásady ochrany soukromí.

4. Jednání přihlášené osoby

Jste srozuměni s tím, že odpovědnost za veškeré předané informace, údaje, zprávy nebo jiné materiály nese výhradně osoba, od níž tyto materiály pochází. To znamená, že pouze vy a nikoli společnost MOZART nesete plnou odpovědnost za veškerý nahraný obsah nebo emaily předané prostřednictvím Stránek. Společnost MOZART v žádném případě nenese odpovědnost za vaše používání Licencovaného obsahu, a to zejména za žádné chyby nebo opomenutí v Licencovaném obsahu, ani za ztráty nebo škody jakékoli povahy vzniklé v důsledku používání Licencovaného obsahu, který byl zaslán emailem nebo jinak předán prostřednictvím Stránek.

Souhlasíte, že budete provádět pouze legitimní rezervace v dobré víře, a to pouze pro sebe nebo pro své pozvané hosty a nikoli za jiným účelem, a to včetně přeprodávání, nepovoleného postoupení nebo vkládání na cizí webové stránky nebo provádění spekulativních, falešných nebo podvodných rezervací nebo rezervací při očekávání poptávky.

Souhlasíte, že nebudete používat Stránky:

(a) k zasílání emailů nebo jiného předávání čehokoli, co je nezákonné, škodlivé, obsahuje výhrůžky, je urážlivé, obtěžující, trýznivé, pomlouvačné, vulgární, zasahuje do cizího soukromí, je nenávistné nebo rasově, etnicky či jinak sporné;

(b) abyste se vydávali za jakoukoli osobu nebo organizaci nebo falešně uváděli nebo jakkoli překrucovali svůj vztah s danou osobou nebo organizací;

(c) abyste falšovali hlavičky nebo jinak manipulovali s identifikačními znaky za účelem zamaskování původu jakéhokoli obsahu předávaného prostřednictvím Stránek;

(d) abyste posílali emailem nebo jinak předávali cokoli, co nemáte právo předávat dle jakéhokoli právního předpisy nebo na základě smluvního nebo fiduciárního vztahu (například interní informace, majetkově chráněné a důvěrné informace zjištěné nebo poskytnuté v rámci pracovních smluv nebo na základě dohod o zákazu poskytování informací);

(e) abyste zasílali emailem nebo jinak předávali cokoli, co porušuje patenty, ochranné známky, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná majetkově chráněná práva („Práva“) třetích stran;

(f) abyste zasílali emailem nebo jinak předávali jakýkoli nevyžádaný nebo neschválený reklamní obsah nebo propagační materiály;

(g) abyste zasílali emailem nebo jinak předávali jakékoli materiály obsahující softwarové viry nebo jiné počítačové kódy, soubory nebo programy, jejichž smyslem je přerušit, zničit nebo omezit funkčnost jakéhokoli počítačového software, hardware nebo telekomunikačního zařízení;

(h) abyste narušili nebo jinak zasáhli do serverů nebo sítí napojených na Stránky nebo neuposlechli požadavkům, postupům, zásadám nebo předpisům sítí napojených na Stránky;

(i) abyste úmyslně nebo neúmyslně porušovali jakékoli příslušné místní, státní, národní nebo mezinárodní zákony, normy nebo předpisy;

5. Odškodnění

Otevřením a použitím Stránek se zavazujete, že odškodníte a uchráníte společnost MOZART, její dceřiné společnosti, spřízněné subjekty, další zástupce a zaměstnance jakékoli újmy v případě nároků nebo požadavků, a to včetně nákladů na právní zastoupení v přiměřené výši, splatných nebo vzniklých v důsledku čehokoli, co jste podali nebo převedli prostřednictvím Stránek, vašeho porušování těchto Podmínek nebo Práv.

6. Úpravy Stránek

MOZART si vyhrazuje právo Stránky nebo Licencovaný obsah (nebo jakoukoli jejich část) kdykoli buď s předchozím oznámením nebo bez něj upravovat nebo je vypnout, a to dočasně či trvale, nebo ukončit vaše používání Stránek. Souhlasíte, že společnost MOZART neponese odpovědnost vůči vám ani vůči třetím osobám za jakékoli úpravy, přerušení nebo zastavení funkčnosti Stránek.

7. Odkazy a inzerenti

Stránka může obsahovat odkazy na cizí webové stránky. Poskytnutím těchto odkazů tyto stránky, materiály, ani služby, které poskytují, nijak nepotvrzujeme, nesponzorujeme ani nedoporučujeme a neodpovídáme ani za materiály, služby či jiné situace na jiných stránkách či s nimi souvisejících. Jelikož společnost MOZART nemá kontrolu nad těmito stránkami a zdroji, uznáváte a souhlasíte, že společnost MOZART nenese odpovědnost za dostupnost těchto externích stránek nebo zdrojů a nijak neschvaluje a ani nenese odpovědnost za žádné produkty ani jiné materiály na těchto stránkách či zdrojích či na nich dostupné.

Upozorňujeme, že kdykoli poskytnete informace online, tyto informace budou shromážděny a použity lidmi, které neznáte. Nemůžeme zaručit bezpečnost informací, které poskytnete online; tyto informace poskytujete na vlastní riziko.

Vaše korespondence nebo obchodní jednání s osobami nebo obchodními společnostmi certifikovanými společností MOZART nebo účast na propagačních akcích sponzorů, partnerů, inzerentů nebo třetích stran fungujících na Stránkách nebo jejich prostřednictvím, a to včetně plateb a dodávek zboží nebo služeb, jakož i veškeré další podmínky, záruky nebo prohlášení spojené s těmito jednáními, jsou čistě mezi vámi a danou třetí stranou. MOZART se výslovně zříká jakékoli povinnosti kontrolovat, testovat nebo jinak potvrzovat přesnost jakýchkoli informací umístěných na Stránkách nebo jinak získaných od partnerů, inzerentů nebo jiných třetích stran. Souhlasíte, že společnost MOZART nenese odpovědnost za žádnou újmu ani škodu jakékoli povahy vzniklé v důsledku těchto jednání nebo v důsledku přítomnosti těchto třetích stran na Stránkách. Nicméně mohou nám být známé a můžeme používat osobní údaje, které těmto stranám poskytnete.

8. Zřeknutí se odpovědnosti

ELEKTRONICKÉ PŘENOSY, VČETNĚ INTERNETU A VEŘEJNÝCH MÉDIÍ, JAKOŽ I JAKÉKOLI POUŽITÍ TĚCHTO MÉDIÍ, JE VEŘEJNÉ. INFORMACE SPOJENÉ S POUŽITÍM NEBO VZNIKLÉ Z POUŽITÍ JSOU VEŘEJNÉ NEBO MAJETKEM TĚCH, KTEŘÍ SHROMAŽĎUJÍ INFORMACE, A NIKOLI OSOBNÍMI NEBO SOUKROMÝMI INFORMACEMI.

SOUHLASÍTE, ŽE STRÁNKY POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO. OBSAH STRÁNEK SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE“ A „TAK, JAK JE K DISPOZICI“, BEZ PROHLÁŠENÍ ČI ZÁRUK JAKÉKOLI POVAHY, A TO VÝSLOVNÝCH, KONKLUDENTNÍCH NEBO ZÁKONNÝCH. NEDÁVÁME ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY ANI POTVRZENÍ OHLEDNĚ PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, UŽITEČNOSTI ČI ÚPLNOSTI SLUŽEB, OBSAHU NEBO MATERIÁLŮ NA STRÁNKÁCH NEBO NA STRÁNKÁCH V ODKAZECH. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU PŘÍPUSTNÉM PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE TÍMTO ZŘÍKÁME VŠECH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH ČI KONKLUDENTNÍCH, A TO VČETNĚ KONKLUDENTNÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, UŽITEČNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, VLASTNICKÉHO PRÁVA, ZÁRUKY NEZASAHOVÁNÍ DO CIZÍCH PRÁV, VZHLEDU, PŘESNOSTI, SCHOPNOSTÍ, DOSTATEČNOSTI, VHODNOSTI, KAPACITY, ÚPLNOSTI, DOSTUPNOSTI, KOMPATIBILITY NEBO VZNIKLÝCH Z PRŮBĚHU JEDNÁNÍ NEBO PRŮBĚHU VÝKONU. NERUČÍME ZA TO, ŽE STRÁNKY NEBO SLUŽBY, OBSAH, MATERIÁLY NEBO FUNKCE OBSAŽENÉ NA STRÁNKÁCH BUDOU TRVALE K DISPOZICI, BEZ PŘERUŠENÍ NEBO CHYB, ŽE ZÁVADY BUDOU OPRAVENY, ANI ŽE STRÁNKY, SLUŽBY, OBSAH, MATERIÁLY NEBO SERVERY, DÍKY NIMŽ JSOU TYTO STRÁNKY NEBO SLUŽBY, OBSAH A MATERIÁLY DOSTUPNÉ, NEOBSAHUJÍ ŽÁDNÉ VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ SLOŽKY NEBO ŽE JSOU PŘESNÉ ČI ÚPLNÉ. NEDÁVÁME ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ OHLEDNĚ POUŽITÍ NEBO VÝSLEDKŮ POUŽITÍ SLUŽEB, OBSAHU, MATERIÁLŮ, FUNKCÍ NEBO PRODUKTŮ DOSTUPNÝCH PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK, POKUD JDE O JEJICH SPRÁVNOST, PŘESNOST, SPOLEHLIVOST NEBO JINÉ VLASTNOSTI. PŘEBÍRÁTE VEŠKERÉ NÁKLADY POTŘEBNÉHO SERVISU, OPRAV NEBO KOREKCÍ. PŘÍSLUŠNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY NEMUSÍ UMOŽŇOVAT VYLOUČENÍ KONKLUDENTNÍCH ZÁRUK, TAKŽE VÝŠE UVEDENÁ VÝLUKA SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT

Máme právo vám zakázat účast nebo používání Stránek v případě, že dle našeho vlastního a absolutního uvážení budete dávat najevo, že nerespektujete tuto Smlouvu, nebo se budete chovat nesportovně s úmyslem rušit, obtěžovat, vyhrožovat nebo ubližovat jiné osobě nebo jiným rušivým způsobem. Dále si vyhrazujeme právo odmítnout poskytnutí služby, ukončit váš účet, odstranit nebo editovat obsah nebo stornovat objednávky, a to dle našeho vlastního a absolutního uvážení.

Stránky mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby či opomenutí. MOZART nenese odpovědnost za žádné typografické, fotografické, technické ani cenové (a to včetně špatně uvedených hotelových sazeb) chyby obsažené na našich Stránkách. MOZART si vyhrazuje právo provádět změny, opravy anebo vylepšení Stránek a produktů a programů popsaných v těchto informacích, a to kdykoli a bez předchozího oznámení.

9. Omezení odpovědnosti

Jste výslovně rozuměni a souhlasíte, že:

SKUPINA MOZART ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ, A TO VČETNĚ NEDBALOSTI, NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÝ UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU POJIŠTĚNÍ, JAKÝKOLI DRUH ŠKODY, KTERÉ BY MOHLY VYPLYNOUT Z POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍT STRÁNKY NEBO SLUŽBY NA STRÁNKÁCH NEBO VAŠEHO PŘÍSTUPU NEBO NEMOŽNOSTI PŘÍSTUPU NA STRÁNKY NEBO VAŠEHO SPOLÉHÁNÍ SE NA STRÁNKY NEBO SLUŽBY, OBSAH NEBO MATERIÁLY ČI FUNKCE STRÁNEK, POSKYTNUTÍ NEBO NEPOSKYTNUTÍ SLUŽEB NEBO INFORMACE NEBO JAKÉKOLI JINÉ ŠKODY JAKKOLI VZNIKLÉ ZE ZTRÁTY MOŽNOSTI POUŽITÍ, DAT NEBO ZISKU, AŤ JIŽ NÁM BYLA MOŽNOST VZNIKU TĚCHTO ŠKOD ZNÁMA ČI NIKOLI A NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLI TEORIE ODPOVĚDNOSTI (VČETNĚ NEDBALOSTI). VEŠKERÝ MATERIÁL STAŽENÝ NEBO JINAK ZÍSKANÝ PROSTŘEDNICTVÍM POUŽITÍ STRÁNEK ZÁLEŽÍ NA VAŠEM UVÁŽENÍ A JEDNÁ SE O VAŠE RIZIKO A VY JSTE JEDINOU OSOBOU, KTERÁ NESE ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ NA VAŠEM POČÍTAČOVÉM SYSTÉMU NEBO ZA ZTRÁTU DAT, KTERÁ VZNIKNE V DŮSLEDKU STAŽENÍ TĚCHTO MATERIÁLŮ.

DÁLE NEMÁME ŽÁDNOU POVINNOST AKTUALIZOVAT STRÁNKY ANI JEJICH OBSAH.

PŘÍSLUŠNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY NEMUSÍ UMOŽŇOVAT OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEBO VÝLUKA SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. NAŠE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST VŮČI VAŠÍ OSOBĚ ZA VEŠKERÉ ŠKODY, ZTRÁTY A ŽALOBNÍ DŮVODY (AŤ JIŽ VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY, Z PŘESTUPKU, A TO VČETNĚ NEDBALOSTI ČI JINAK) NEPŘESÁHNE ČÁSTKU, KTEROU JSTE NÁM ZAPLATILI ZA MOŽNOST PŘÍSTUPU NA STRÁNKY. NEBUDETE-LI SPOKOJENI SE STRÁNKAMI NEBO NĚKTERÝMI PRODUKTY, SLUŽBAMI, ČLENY, DODAVATELI A/NEBO KLIENTY NABÍZENÝMI V SOUVISLOSTI SE STRÁNKAMI NEBO PŘÍPADNĚ SPOJENÝMI SE STRÁNKAMI, VAŠÍM JEDINÝM A VÝLUČNÝM PRÁVEM JE PŘESTAT POUŽÍVAT STRÁNKY A UKONČIT TUTO SMLOUVU V SOULADU S JEJÍMI PODMÍNKAMI.

POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO STRÁNKY VŠICHNI UŽIVATELÉ UZNÁVAJÍ A SOUHLASÍ, ŽE SPOLEČNOST MOZART JE ZPROŠTĚNA, ZBAVENAAUCHRÁNĚNA VEŠKERÉ ODPOVĚDNOSTI, POKUD JDE O VŠECHNY ASPEKTY STRÁNEK, A TO VČETNĚ NEMOCI, ZTRÁT, SOUDNÍHO ŘÍZENÍ, ÚRAZU, SMRTI, ŠKODY NA MAJETKU A NÁROKŮ ZALOŽENÝCH NA PRÁVECH PUBLICITY, POŠKOZENÍ POVĚSTI NEBO ZÁSAHU DO SOUKROMÍ, NÁKLADŮ PRÁVNÍHO ZASTOUPENÍ, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT V DŮSLEDKU POUŽITÍ STRÁNEK NEBO AKCEPTACE, DRŽBY, POUŽITÍ NEBO ZNEUŽITÍ INFORMACÍ, MATERIÁLŮ, SLUŽEB NEBO PRODUKTŮ S NIMI SPOJENÝCH NEBO Z NICH ZÍSKANÝCH. VYHAZUJEME SI PRÁVO KDYKOLI A KOMUKOLI BEZ ODPOVĚDNOSTI ZAKÁZAT NEBO ODMÍTNOUT PŘÍSTUP NA STRÁNKY A JEJICH SLUŽBY, OBSAH, MATERIÁLY A FUNKCE. DÁLE SI VYHRAZUJEME PRÁVO DOMÁHAT SE SVÝCH PRÁV A NÁKLADŮ, A TO VČETNĚ NÁKLADŮ PRÁVNÍHO ZASTOUPENÍ, V SOUVISLOSTI S PODVODNOU NEBO PROTIPRÁVNÍ ČINNOSTÍ SPOJENOU S POUŽÍVÁNÍM STRÁNEK.

10. Oznámení

Oznámení změn podmínek se doručují emailem nebo běžnou poštou. Oznámení nebo jiná korespondence se společností MOZART by se měla zasílat na: info@mozart-mc.com, Koulova 15, 16000 Praha 6, Česká republika.

11. Informace o ochranných známkách

SKUPINA MOZART HOTEL GROUP a další loga, ochranné známky, názvy produktů a služeb jsou majetkem společnosti MOZART a jejích dceřiných a spřízněných společností (společně jako „Značky“). Společnost MOZART může používat na svých produktech v licenci od třetích stran jejich Značky („Cizí značky“). Souhlasíte, že nebudete jakkoli zobrazovat ani používat Značky ani Cizí značky.

12. Obecné informace

Tyto Podmínky tvoří celou Smlouvu mezi vámi a společností MOZART a upravují vaše používání Stránek. Podmínky a vztah mezi vámi a společností MOZART se řídí právními předpisy České republiky s vyloučením kolizníchnorem. Výše uvedené se neuplatní v případě, že příslušné právní předpisy vaší země vyžadují použití jiného zákona nebo jurisdikce a toto ustanovení nelze smluvně vyloučit. V případě, že se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nezákonným, neplatným nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelným, takové ustanovení se považuje za oddělené od této Smlouvy a nemá vliv na platnost ani vymahatelnost jejích zbývajících ustanovení.

13. Zasílané materiály

Jsme rádi, když se nám dostane odezvy od našich zákazníků a vítáme vaše připomínky ke Stránkám a dalším produktům na nich nabízeným. Doufáme, že jste si vědomi, že smyslem této dohody o používání stránek je vyhnout se možnosti budoucího nedorozumění v případě, že by třetí osoby mohly zjistit, že jejich vlastní kreativní díla se podobají projektům vyvíjeným našimi odborníky. Nezasílejte nám, prosím, žádné nevyžádané originální kreativní materiály jakékoli povahy. Jinak si opravdu ceníme vaší odezvy na Stránky, služby a produkty na nich nabízené.

14. Dostupnost

Naše Stránky obsahují informace o produktech a službách společnosti MOZART, a ne všechny jsou dostupné v každé zemi. Odkaz na produkt nebo službu společnosti MOZART na našich Stránkách neznamená, že jsou tento produkt nebo služba dostupné i u vás.

15. Odezva

Máte-li jakékoli dotazy nebo jste si všimli jakéhokoli porušení těchto Podmínek, zašlete, prosím, email našim zákaznickým službám info@mozart-mc.com, Koulova 15, 16000 Praha 6, Česká republika.

Kontakt

Česká Republika, Koulova 15, 16000 Praha 6

Tel.: +420 296 537 111

Fax: +420 296 537 266

Newsletter