Ochrana Osobních Údajů

Politika ochrany soukromí

Poslední aktualizace: 23. ŘÍJNA 2019

LIRIKOS Invest, s. r. o., Id.  No 03583678, se sídlem Koulova 1501/15, Dejvice, 160 00 Praha 6, registrována u Městského Soudu v Praze, Oddíl C, vložka Č. 234092 (dále jen "Společnost"), ctí osobní práva svých Hostů, a proto připravila tyto zásady ochrany Soukromí, která je k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Společnosti, stejně jako v tištěné podobě na recepci v HOTELU INTERNATIONAL.
Tato Politika ochrany soukroumí popisuje, jak Společnost, která poskytuje hotelové služby v rámci ochranné známky MOZART HOTEL GROUP, a její Pobočky a Dceřiné společnosti ("my" nebo "nás") shromažďuje, používá, konzultuje nebo jinak zpracovává vaše Osobní Údaje.

Společnost pracuje v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 Evropského Parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a o zrušení Směrnice 95/46/ES (dále jen jako "obecného nařízení o ochraně údajů"), jakož i stávající vnitrostátní zákony o ochraně osobnícj údajů. Při použití webu se zavazujeme chránit vaše osobní údaje zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů nebo jakýchkoli právních předpisech, které by nahradily tento zákon v budoucnu.

Tyto Zásady jsme vyvinuli proto, abychom vysvětlili naše postupy týkající se Osobních informací, které od vás nebo o vás shromažďujeme na stránce https://internationalprague.cz/cz (dále jen „Stránka“), prostřednictvím písemné nebo ústní komunikace s námi, když navštívíte jeden z  hotelů MOZART HOTEL GROUP, nebo z jiných zdrojů.. Používáme Osobní informace především pro správu, poskytování, vývoj a udržování hotelových služeb, zpracování vašich rezervací, optimalizaci vašeho zážitku ve smyslu těchto služeb a individualizaci komunikace s vámi. Přečtěte si, prosím, tyto Zásady pečlivě, abyste pochopili, jak a pro jaké účely zpracováváme vaše Osobní informace.

Používáním této Stránky nebo používáním jakýchkoli našich produktů nebo služeb a/nebo souhlasem s těmito Zásadami vyjadřujete souhlas se shromažďováním a používáním Osobních informací podle popisu v těchto Zásadách
 

1. Definice

Správce: právnická osoba, LIRIKOS Invest, s. r. o., Id. No 03583678, se sídlem Koulova 1501/15, Dejvice, 160 00 Praha 6, registrována u Městského Soudu v Praze, Oddíl C, vložka Č. 234092, který určuje účel a prostředky zpracování Osobních Údajů.

Souhlas subjektu údajů: jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

Zpracovatel – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný Subjekt, který zpracovává osobní údaje pro Správce.

Příjemce – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný Subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli.

Třetí osobou se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt jiný než subjekt údajů, než správce, než zpracovatel a než osoby přímo podléhající správci nebo zpracovateli, které jsou oprávněny ke zpracování údajů.

Příslušný dozorový orgán: nezávislý orgán veřejné moci zřízený členským státem podle Článku 51. Zejména Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7 Telefon: +420 234 665 111 Email: posta@uoou.cz Web: https://www.uoou.cz/

Osobní údaj: veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (taková osoba se nazývá „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracování osobních údajů - jakákoliv operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

MOZART HOTEL GROUP: Společnosti z hotelového řetězce MOZART Hotel Group, které můžou být založeny po celém světě.

HOTEL INTERNATIONAL (dále také hotel) je hotel provozováný Spravcem na adrese Koulova 1501/15, Dejvice, 160 00 Prague 6.

Standardní smluvní doložky: soubor standardních smluvních doložek pro předávání osobních údajů přijatých Evropskou komisí pro mezinárodní předávání osobních údajů.

2. Osobní údaje, které shromažďujeme a zpracováváme. Politika uchovávání údajů

Společnost MOZART HOTEL GROUP shromažďuje a zpracovává vaše Osobní informace pouze tehdy, umožňuje-li to zákon. Shromažďujeme pouze Osobní informace relevantní pro účely popsané v samostatných obchodních podmínkách pro Zásady na ochranu soukromí. Tyto osobní informace mohou zahrnovat:

V případě on-line, osobních (papírových) nebo telefonních rezervací může společnost požádat, aby host zpřístupnil následující údaje:

- Kontaktní údaje pro účely požadavek cenové nabídky nebo rezervaci: (titul, jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa ) na základě bodu b) a c) části 1 Článku 6 EU obecného nařízení o ochraně údajů;

- Kontaktní údaje pro účely marketingu a on-line reklamy: jméno, příjmení, e-mailová adresa na základě písmene A) oddíl 1 Článek 6 GDPR EU (souhlas hostů);

- Osobní údaje pro účely rezervace (průkaz totožnosti, údaje o pasu, místo a datum narození, občanství) na základě oddílu 1 písm. b) a c) článku 6 NDPR EU;

- Informace týkající se vašich dětí za účelem rezervace (například, jméno, datum narození, věk) na základě bodu b) a c) části 1 Článku 6 EU obecného nařízení o ochraně údajů;

- informace o bankovních kartách pro transakce a rezervace pro účely vypořádání zvážení služby, plnění fakturačních závazků (typ, číslo, datum platnosti, jméno držitele karty; CVC/CVV) na základě písm. c) bod 1 Článku 6 EU obecného nařízení o ochraně údajů;

- Informace o členství ve věrnostním programu založeném na písmenu A) oddíl 1 Článek 6 GDPR EU (souhlas hostů);

- Datum příjezdu a odjezdu podle písmene B) oddílu 1 Článek 6 GDPR EU;

- Číslo víza a osvědčení o registraci (pro nerezidenty EU nebo nerezidenty EEA) pro účely rezervace na základě písmene b) oddílu 1 Článek 6 GDPR EU;

- Technické a lokalizační údaje, které generované při použití našich webových stránek (čas začátku a konce použití na webových stránkách, IP adresu a další zaznamenané údaje o prohlížení (cookies) uživatele webu) a aplikace založené na bod a), bod 1 v Článku 6 EU obecného nařízení o ochraně údajů (souhlas Hostů).

Při využívání hotelových služeb vyplní hosté hotelovou registrační kartu, v níž souhlasí se zpracováním svých osobních údajů. Společnost bude spravovat tyto údaje za účelem splnění svých povinnosti předepsané v příslušných právních předpisech (zejména pokud jde o zákony týkající se imigrační kontroly a cestovního ruchu daně).

Při použití hotelových služeb je host povinen poskytnout všechny potřebné informace.

Podpisem registrační karty souhlasí hosté se zpracováním osobních údajů poskytnutých vyplněním registrační karty s cílem ověřit, zda byla smlouva uzavřena nebo provedena, a případně vymáhat nároky.

Také můžeme požádat o informace o vašich spolucestujících, včetně jejich jmén a dalších informací.

Níže uvedená tabulka stanoví, jakým způsobem společnost zpracovává osobní údaje hostů, právní základ pro zpracování a související dobu uchovávání údajů. Následující doby uchovávání se vztahují na osobní údaje, které jsou uchovávány jak v elektronické, tak v tištěné podobě.


Activity

Oprávněný účel pro zpracování a uchovávání osobních údajů

Doba Uchovávání

1.

Správa rezervací místností, předkládání oznámení migračním orgánům, uchovávání právních dokumentů v souladu s účetními standardy.

Plnění smlouvy se zákazníkem. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti


10 let, nestanoví-li zvláštní právní předpisy země jinak.

2.

Spravování vašeho pobytu v pobytu:

Spravování přístupu na pokoj;

- Sledování využití hotelových služeb hostem (telefon, bar, placená TV, Wi-Fi atd.);

- Provoz bezpečnostní kamer v areálu hotelu s cílem zajištění bezpečnosti Hostů a jejich majetku, stejně jako bezpečnost hotelu a personálu (kamery jsou indikovány piktogramem a varovným signálem s textem).

Plnění smlouvy se zákazníkem.

Nezbytné pro legitimní zájem společnosti na provozování své podnikání a poskytování našim hostům služeb vysoké kvality.

Po dobu pobytu v hotelu.

3.

Vztah správcovské společnosti se zákazníky před, během a po pobytu v hotelu:

- řízení věrnostního programu;

- Vložení detailů do databáze zákazníků;

- Vypracovávání statistik, komerčních výsledků a provádění vykazování stejných údajů;

- Poskytování kontextových údajů pro naše marketingové nástroje. To se stává, když zákazník navštíví jakoukoliv z webových stránek skupiny nebo provede rezervaci;

- Porozumění a řízení preferencí nových nebo navrácených zákazníků;

Zasílání zákazníkům newsletterů, speciálních nabídkek a požadavků na kvalitu

Plnění smlouvy se zákazníkem a řízení členství zákazníka ve věrnostním programu.

Nezbytné pro legitimní zájmy společnosti při podpoře jejích služeb, při provádění přímých marketingových činností (s ohledem na váš obchodní vztah s jednou z právnických osob MOZART HOTEL GROUP) a zlepšování její služeb.

3 roky od posledního data, kdy jste s námi jakýmkoli způsobem komunikovali, pokud nejste členem věrnostního programu.

6 let od posledního data, kdy jste s námi jakýmkoli způsobem komunikovali, pokud jste členem věrnostního programu.


4.

Zlepšování hotelových služeb společnosti:

- Personalizace vašeho check-inu, zlepšení kvality služeb a zkušenosti zákazníků;

- Přizpůsobení našich služeb pro lepší splnění vašich požadavků;

- Přizpůsobení komerčních nabídek a reklamních zpráv, které MOZART Hotel GROUP vám posílá;

- Informování vás o speciálních nabídkách a jakýchkoli nových službách vytvořených Mozart HOTEL GROUP.

Plnění smlouvy se zákazníkem a řízení členství zákazníka ve věrnostním programu.

Nezbytné pro legitimní zájmy společnosti při podpoře jejích služeb, při provádění přímých marketingových činností (s ohledem na váš obchodní vztah s jednou z právnických osob MOZART HOTEL GROUP) a zlepšování její služeb.

3 roky od posledního data, kdy jste s námi jakýmkoli způsobem komunikovali, pokud nejste členem věrnostního programu.

6 let od posledního data, kdy jste s námi jakýmkoli způsobem komunikovali, pokud jste členem věrnostního programu.

5.

Zlepšení hotelových služeb MOZART, zejména:

- Provádění průzkumů a analýz dotazníků a připomínek zákazníků;

- Vyřizování žádostí/stížností;

- Nabízíme vám výhody našeho věrnostního programu.

Plnění smlouvy se zákazníkem (pro řízení členství zákazníka ve věrnostním programu). Necessary for Company’s legitimate interests in promoting hotel services, performing direct marketing activities (taking into account your commercial relationship with one of MOZART HOTEL GROUP’s legal entities) and improving its services.

3 roky od posledního data, kdy jste s námi jakýmkoli způsobem komunikovali, pokud nejste členem věrnostního programu.

6 let od posledního data, kdy jste s námi jakýmkoli způsobem komunikovali, pokud jste členem věrnostního programu. 6 let ode dne uzavření vašeho spisu v případě nároku nebo stížnosti.

6.

Zajištění a zvýšení využití webových stránek a služeb skupiny MOZART HOTEL Group:

- Zlepšení navigace;

- Údržbu a podporu a

- Provádění bezpečnosti a předcházení podvodům.

Nezbytné pro legitimní zájmy společnosti při provozování jejího podnikání, poskytování administrativních a informačních služeb a zabezpečení sítí, pro zabránění podvodům

3 roky od posledního data, kdy jste s námi jakýmkoli způsobem komunikovali.

7.

Využívání služeb pro vyhledávání osob pobývajících v hotelech MOZART HOTEL GROUP v případě závažných událostí postihujících dotyčný hotel (přírodní katastrofy, teroristické útoky atd.).).

Ochrana životně důležitých zájmů zákazníků.

Po dobu trvání akce.

8.

Soulad se všemi platnými právními předpisy (například uchovávání účetních dokladů), včetně:

Řízení žádostí odhlásit se z newsletterů, propagačních akcí, turistických nabídek a průzkumů spokojenosti.

Řízení žádostí subjektu údajů týkajících se jejich osobních údajů.

Nezbytné pro splnění právní povinnosti.

10 let, nestanoví-li zvláštní právní předpisy země jinak.

Naše společnost uchovává vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelů uvedených v těchto zásadách, pokud rozhodné právo nevyžaduje nebo nepovoluje delší retenční dobu.

Společnost zničí vaše osobní údaje co nejdříve a způsobem, aby bylo zajištěno, že informace nemohou být později obnoveny nebo rekonstruovány.

Osobní informace vytištěné na papíře budou zničeny bezpečným způsobem, např. skartací nebo spálením papírových dokumentů nebo jinak. Osobní informace uložené v elektronické formě budou zničeny technickými prostředky, aby bylo zajištěno, že informace nemohou být později obnoveny nebo rekonstruovány.

3. Osobní údaje shromážděné od třetích stran

Je důležité, aby vaše osobní údaje byly neustále aktuální a přesné, proto o vás můžeme importovat osobní údaje z externích zdrojů, jako jsou veřejné registry. Pokud to vyžaduje zákon, bude od vás před zpracováním získán souhlas se zpracováním určitých typů osobních údajů nebo pro určité formy zpracování.

Můžeme také shromažďovat informace o vás od třetích stran, včetně informací z letecké společnosti, platební systému a dalších partnerů; z on-line sociálních služeb v souladu s nastavením na tyto služby; a z dalších zdrojů třetích stran, které jsou podle zákona oprávněni sdílet své údaje s námi. Společnost používá a sdílí tyto informace pouze pro účely popsané v příslušných smluvách s třetími stranami, které jsou smluvně zavázáni chránit vaše Osobní Údaje.

4. Osobní údaje, které sdílíme

Ke zlepšení a personalizaci služeb, které od společnosti MOZART očekáváte, abychom vám nabídli vysokou úroveň pohostinství ve vašem pokoji a ve všech našich hotelech, pro správu věrnostního programu, pro realizaci marketingových akcí;

Sdílíme vaše údaje s řadou autorizovaných zaměstnanců a oddělení v Mozart Hotel GROUP, abychom vám nabídli nejlepší zkušenosti v našich hotelech. Následující skupiny mohou mít přístup k Vašim údajům:- Personál;

- Personál rezervace pomocí rezervačních nástrojů;

- Oddělení informačních technologií;

- Obchodní partneři a marketingové služby;

- Případně zdravotnické služby;

- Případně Právní služby.

Zejména údaje týkající se vašich pobytů, preferencí, spokojenosti a, pokud je to možné, členství ve věrnostním programu jsou sdíleny mezi hotely působícími pod značkou MOZART HOTEL GROUP. Tato data slouží ke zlepšení kvality služeb a vašich zkušeností v každém z těchto hotelů.

Můžeme sdílet osobní informace s poskytovateli hotelových služeb z třetích stran, např. recepčních služeb, lázeňských kúr nebo dodávek potravin. Spoléháme na to, že nám třetí strany poskytnou služby a produkty a můžeme s nimi vhodným způsobem sdílet vaše osobní informace. Naši poskytovatelé služeb jsou obecně smluvně vázáni k ochraně vašich osobních informací a nesmějí vaše osobní informace jinak používat ani sdílet, s výjimkou případů, kdy je to vyžadováno zákonem.

Vaše Osobní Údaje budou také sdíleny s orgány státní správy a/nebo úředníky donucovacích orgánů, pokud je to nezbytné pro účely výše uvedené, pokud je to nařízené zákonem, nebo pokud to vyžaduje právní ochrany oprávněných zájmů Regulátoru(ů)v souladu s platnými zákony.

5. Mezinárodní předávání údajů

Pro účely popsané v těchto zásadách ochrany Soukromí, můžeme předat vaše Osobní Údaje interním nebo externím příjemcům, kteří mohou být v zemích, které nabízejí jiné úrovně ochrany Osobních Údajů.

Provedením rezervace, návštěvou nebo pobytem v hotelu MOZART Hotel GROUP chápete, že společnost může vaše osobní údaje přenášet mimo EU a EEA. Proto, kromě provádění téchto zásad, Společnost přijímá vhodná opatření k zajištění bezpečného přenosu vašich Osobních Údajů do jiných hotelů z MOZART HOTEL GROUP nebo externích příjemců, které se nachází v zemi, nabízející jinou úroveň soukromí, než v zemi, kde Osobní Údaje byly shromažďěny.

Vaše data mohou být odeslány, a to zejména jako součást rezervace, dalším hotelům MOZART HOTEL GROUP nebo divizím se sídlem mimo Evropskou Unii, zejména v následujících zemích: Rusko, Ukrajina.

Jiné než ty, které jsou vyžadovány k provedení vaší rezervace, předávání údajů do zemí s jinou úrovní ochrany osobních údajů, jsou upraveny standardními smluvními doložkami definovanými Evropskou komisí.

Chcete-li získat vice informací o zajíštění přenosu dat a zavedených mechanismech, napište nam: gdpr@internationalprague.cz.
6. Věrnostní Program

Věrnostní program skupiny MOZART HOTEL je k dispozici pro hosty v hotelech skupiny MOZART HOTEL Group. Věrnostní program je provozován Hotelovou Spravcovskou Společností s.r.o. (společnost s ručením omezeným registrovanou podle právních předpisů české Republiky, dále jen "Správce") ve spolupráci s ostatními společnostmi, které pracují pod ochrannou známkou MOZART HOTEL GROUP.

Věrnostní program je navržen tak, aby jeho účastníci mohli využívat různé práva během svého pobytu v hotelech MOZART HOTEL GROUP.

Host se muže připojít k věrnostnímu programu jakýmkoliv z následujících způsobů:

- Během svého pobytu v hotelu vyplněním zvláštního registračního formuláře na recepci;

- Registrací online na kterékoli webové stránce hotelů MHG.

Každá osoba, která se přidá k programu, dále souhlasí s přijímáním obchodních informací e-mailem od správce programu. Pokud si účastník již nepřeje přijímat obchodní sdělení e-mailem, může se kdykoli odhlásit z těchto komerčních nabídek kliknutím na Odhlásit odkaz na konci e-mailu nebo prostřednictvím svého osobního účtu. Tato akce nemá vliv na jeho členství ve věrnostním programu.

7. Další imformace

Když navštívíte Stránku a další aplikace a zahájíte zde své aktivity, společnost shromažďuje informace, které neidentifikují přímo vás, ohledně vašeho používání stránky, např. katalogizaci stránek, které navštěvujete a počet návštěv na naší Stránce („Další informace“). Používáme Další informace k tomu, abychom vám doručovali e-mailovou, online (na našich stránkách a na jiných stránkách) a mobilní inzerci. Společnost MOZART může Další informace použít také k tomu, aby vás partneři z třetích stran poznali jako klienta společnosti MOZART, když navštívíte partnerské webové stránky nebo aplikace, nebo abychom vás poznali jako jednoho z jejich zákazníků, když navštívíte webové stránky nebo aplikace společnosti MOZART, abyste mohli dostávat relevantnější nabídky.

Stránka využívá cookies a další technologie (např. „pixel tags“, „web beacons“, „clear GIFs“, odkazy v e-mailech, JavaScript, ID zařízení přidělené společností Google nebo Apple, nebo podobné technologie) ve vztahu ke svým digitálním službám.

Celkově nám cookies pomáhají poskytovat vám lepší Stránku, díky tomu, že nám umožní monitorovat, které stránky vnímáte jako užitečné, a které ne. Cookie nám žádným způsobem neumožňuje přístup do vašeho počítače ani k jakýmkoli informacím o vás, s výjimkou údajů, které se s námi rozhodnete sdílet.

Cookies můžete podle vlastního uvážení přijmout nebo odmítnout. Většina webových prohlížečů cookies automaticky akceptuje, ale obvykle můžete upravit nastavení vašeho prohlížeče tak, abyste cookies odmítli, pokud chcete. To vám může bránit plně využívat výhody Stránky. Chcete-li kdykoli odstranit nebo vyblokovat cookies ze svého zařízení, můžete aktualizovat nastavení vašeho prohlížeče (obraťte se na menu „help“ ve svém prohlížeči, kde zjistíte, jak odstranit nebo blokovat Cookies.

Společnost může využívat shromážděné informace nebo anonymizované osobní informace přijaté od třetích stran, aby se dozvěděla více o svých uživatelích. To zahrnuje demografické údaje, jako je datum narození, pohlaví a rodinný stav, odvozené komerční zájmy, jako např. oblíbené výrobky nebo koníčky a další informace, které o vás můžeme získat od vás nebo z třetích stran.

Vzhledem k tomu, že vás Další informace osobně neidentifikují, smějí být tyto informace zveřejňovány pro jakýkoli účel, dovoluje-li to zákon. V některých případech můžeme kombinovat Další informace s osobními informacemi. Pokud zkombinujeme jakékoli Další informace s osobními informacemi, tyto kombinované informace budou považovány za osobní informace v souladu s tímto Prohlášením

8. Citlivé informace

Pojem „ citlivé informace “ odkazuje na informace vztahující se k vašemu rasovému nebo etnickému původu, politickým názorům, náboženským nebo filozofickým přesvědčením, členství v odborovém svazu, zdraví, sexuálnímu životu nebo sexuální orientaci, genetickým informacím, kriminální historii a jakýmkoli biometrickým údajům používaným pro účely jedinečné identifikace. Obecně neshromažďujeme citlivé informace, pokud nám je dobrovolně neposkytnete. Můžeme použít zdravotní údaje, které nám poskytnete, abychom vás lépe obsloužili a vyhověli vašim konkrétním potřebám (např. informace, které uvedete v sekci „Poznámky“ během procesu rezervace).

9. Personal Data from minors

Vědomě neshromažďujeme osobní informace od jednotlivců mladších 18 let. Jako rodič nebo právní zástupce prosím nedovolte svým dětem podávat osobní informace bez vašeho svolení.

V případě, že zjistíme, že jsme shromáždili Osobní Údaje od osoby mladší 18 let bez ověření souhlasu rodičů, , přijmeme odpovídající opatření, aby tyto osobní údaje byly odstraněny. Pokud se domníváte, že máme nebo můžeme mít informace od nebo o dítěti mladším 18 let, kontaktujte nás prosím na gdpr@internationalprague.cz.
10. Ochrana osobních informací

Společnost přijala přiměřená opatření pro: (i) ochranu osobních informací před neautorizovaným přístupem, zveřejněním, pozměněním nebo zničením, a (ii) zachování přesnosti a aktuálnosti soukromých informací, podle potřeby. Snažíme se také vyžadovat od svých partnerů a poskytovatelů služeb, se kterými sdílíme osobní informace, aby vyvinuli přiměřené úsilí k zachování důvěrnosti osobních informací, které se vás týkají.

Společnost vynaloží veškeré úsilí k zajištění odpovídající úrovně ochrany údajů během předávání údajů.

Společnost používá SSL kryptografii na svých webových stránkách pro online rezervace. Veškeré informace sdílené subjektem údajů se společností musí být šifrovány automaticky a chráněny při přenosu přes síť. při příchodu na náš server informace jsou pomocí individuálního soukromého klíče dekodovaný. SSL umožňuje prohlížeči připojit se k webové stránce a transparentním způsobem vytvořit bezpečný komunikační kanál. SSL je nejrozšířenější a nejúspěšnější šifrovací systém. Pro použití systému musí subjekty údajů pouze ověřit kompatibilitu svých prohlížečů.

Ostatní bezpečnostní činnosti Společnosti zajistí transparentnost pro kontrolu jak a jaké Osobní Údaje jsou převedeny za použití zařízení pro přenos dat, kdo a kdy zadává jaké údaje do systému, a ujistí se, že systém může být obnoven v případě selhání. Zprávy jsou generovány pokud jde o chyby vzniklé v průběhu automatizovaného zpracování. Společnost spravuje osobní údaje důvěrně a nezveřejňuje je neoprávněným osobám. Společnost musí především chránit Osobní Údaje před neoprávněným přístupem, modifikacemi, přenosem, zveřejněním, vymazáním nebo zničením, jakož i před náhodným zničením, poškozením a nedostupností v d§sledku změny použité technologie. Společnost přijme veškerá bezpečnostní opatření k zajištění technické ochrany osobních údajů.

U on-line transakcí používáme přiměřená technologická opatření na ochranu osobních informací, které nám pošlete prostřednictvím naší Stránky. Bohužel však žádný bezpečnostní systém nebo systém přenosu dat přes internet nelze zaručit jako zcela bezpečný.

Pro ochranu vašeho vlastního soukromí, nezasílejte, prosím, čísla platebních karet ani žádné jiné důvěrné osobní informace e-mailem.

Nebudeme vás kontaktovat mobilním telefonem/textovou zprávou ani e-mailem s žádostí o důvěrné osobní informace nebo detaily platební karty. V případě, že obdržíte žádost o informace týkající se vaší platební karty e-mailem nebo SMS zprávou, neodpovídejte, prosím, protože nejspíš komunikujete s podvodníky.

Máme Interní nařízení GDPR pro náš personál, které jsou k dispozici naších hostů na recepci hotelu.

Pro zpracování čísel platebních karet a jiných finančních údajů používáme služby TravelClick. Další detaily naleznete v dokumentu TravelClick Zásady na ochranu soukromí;

Pro shromažďování informací o vašem používání Stránky využíváme analytické služby Google. Další detaily naleznete v dokumentu Google Zásady na ochranu soukromí;

Pro účely zpracování e-mailů využíváme služby MailChimp. Další detaily naleznete v dokumentu MailChimp Zásady na ochranu soukromí;

Pro zpracování vašich recenzí a komentářů týkajících se hotelů nebo společnosti využíváme služby ReviewPro. Další detaily naleznete v dokumentu ReviewPro Zásady na ochranu soukromí
11. Změna, přístup a přenosnost vašich osobních informací

Pokud se nacházíte v EU, Právo EU na ochranu soukromí uděluje zvláštní práva shrnutá níže, která můžete v zásadě uplatňovat zdarma, s výhradou zákonných výjimek. Tato práva mohou být omezena, například pokud by splnění vašeho požadavku odhalilo osobní údaje o jiné osobě,nebo pokud nás požádáte o vymazání informací, které jsou podle zákona povinny uchovávat nebo mít přesvědčivé legitimní zájmy. Chcete-li uplatnit některá z vašich práv, můžete podat žádost zde privacyquestion@radissonhotels.com .

11.1. Právo odejmout souhlas

Spoléhame na váš souhlas, ale mužete odejmout svůj souhlas kdykoliv, a na vlastní iniciativu na naše webové stránce nebo nás kontaktovat na unsubscribe@internationalprague.cz. Odvolání vašeho souhlasu nebude mít vliv na zákonnost shromažďování a zpracování vašich údajů, na základě vašeho souhlasu až do chvíle odvolání. Vezměte prosím na vědomí, že můžeme mít i jiné právní důvody pro zpracování dat pro jiné účely, jako jsou ty uvedené v těchto zásadách ochrany Soukromí.

11.2. Právo na přístup a opravu vašich údajů

Máte právo na přístup, přezkoumání a opravu vašich osobních údajů. Můžete být oprávněni nás požádat o kopii svých informací, zkontrolovat je nebo opravit, pokud chcete opravit jakékoliv informace, jako je vaše jméno, e-mailova adresa, hesla a/nebo jakékoliv jiné preference, můžete snadno tak učinit po přihlášení do vašeho účtu na našich webových stránkách, nebo nás kontaktovat na gdpr@internationalprague.cz. Můžete také požádat o kopii zpracováných Osobních Údajů, , jak je popsáno v těchto zásadách ochrany Soukromí.

11.3. Právo na vymazání

V souladu s GDPR, máte právo na výmaz svých Osobních Údajů zpracováných námi, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany Soukromí v případě, že je již nejsou potřebné pro účely, pro které byly Osobní Údaje původně shromážděny nebo zpracovány, nebo v případě, že jste stáhli svůj souhlas nebo námitky proti zpracování, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany Soukromí a žádný další právní důvod pro zpracování platí. Pokud si přejete, aby vaše osobní údaje byly vymazány, vyplňte prosím žádost e-mailem na unsubscribe@internationalprague.cz.

11.4. právo na omezení zpracování osobních údajů

Za určitých okolností popsaných v GDPR nás můžete požádat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. To je například případ, kdy zpochybňujete správnost vašich osobních údajů. V takovém případě omezíme zpracování, dokud neověříme správnost vašich údajů.

11.5. Právo vznést námitku proti zpracování

Za určitých okolností popsaných v GDPR můžete vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, včetně případů, kdy jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu. Pokud budete mít námitky proti marketingovým účelům, společnost nebude zpracovávat Vaše osobní údaje za tímto účelem.

11.6. Právo na přenositelnost dat

Pokud jste poskytli své Osobní Údaje přímo k nám a zpracování je založené na souhlasu nebo plnění smlouvy mezi vámi a námi, máte právo získat Osobní Údaje o vás ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a přenést data do jiného poskytovatele služeb.

Pokud máte nevyřešené obavy, máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu, kde žijete nebo kde se domníváte, že mohlo dojít k porušení. Vyzýváme vás, abyste v prvé řadě přišli k nám, ale v rozsahu, v jakém se toto právo vztahuje na vás, máte právo podat stížnost přímo příslušnému orgánu dohledu.

Provedeme všechny potřebné aktualizace a změny ve lhůtě stanovené příslušným zákonem a tam, kde je zákonem povoleno, může účtovat přiměřený poplatek na pokrytí nákladů na reakce na žádost. Takové žádosti musí být předloženy prostřednictvím e-mailu na gdpr@internationalprague.cz nebo písemně na následující poštovní adresu: HOTEL INTERNATIONAL, Koulova 1501/15, Dejvice, Praha 6, 160 00, Česká Republika. Pro ochranu vaší důvěrnosti můžeme na tyto žádosti reagovat pouze na e-mailovou adresu, kterou jste zaregistrovali nebo nám ji jinak poskytli. Mějte, prosím, na paměti, že pokud takovou žádost podáte, možná vám nebudeme schopni poskytnout stejnou kvalitu a různorodost služeb, na které jste zvyklí.

Kromě toho, v některých případech na základě platného práva, můžete požádat o to, abychom přestali sdílet osobní informace o vás s našimi obchodními partnery, nebo, že Společnost přestane používat osobní informace o vás kontaktovat prostřednictvím e-mailu. Budeme se snažit vyhovět těmto požadavkům v souladu s platným právem.

12. Volba marketingových komunikací

Pokud jste nám dali své kontaktní informace (poštovní adresu, číslo faxu, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo), možná vás budeme informovat, v souladu s preferencemi, které jste vyjádřili, a s vaším souhlasem, je-li vyžadován, o našich produktech a službách, nebo vás budeme zvát na akce prostřednictvím e-mailu, on-line reklamy, sociálních médií, telefonu, textových zpráv (včetně SMS a MMS), upozornění typu push, in-app výzev, poštovních zásilek, našeho volacího centra pro služby zákazníkům a jinými prostředky.

Pokud jste výslovně souhlasili se zasíláním našich informačních zpravodajů nebo propagačních sdělení, a to i ve vztahu k MOZART HOTEL GROUP, můžeme čas od času vám posílat informace o našich službách a nejnovější nabídky a zpracování vašich Osobních Údajů pro tento účel.

Pokud od nás nechcete dostávat e-mailové marketingové materiály, Napište nám e-mail:. unsubscribe@internationalprague.cz. Také můžete se kdykoli odhlásit pomocí funkce odhlášení v e-mailu, který od nás dostanete.

13. Modificace zásad

Společnost může tyto Zásady na ochranu soukromí čas od času modifikovat. Pokud provedeme zásadní změny těchto Zásad, zveřejníme odkaz ne revidované Zásady na naší domovské stránce, a pokud jste se zaregistrovali k příjmu jakýchkoli našich produktů nebo služeb, můžeme vás také informovat prostřednictvím komunikačního kanálu, který jste nám poskytli. Při pohledu na odkaz a na datum v horní části tohoto dokumentu zjistíte, kdy byly tyto Zásady naposledy aktualizovány. Jakékoli změny těchto Zásad nabývají účinnosti po zveřejnění revidovaných Zásad na webové stránce. Používání stránky, jakýchkoli našich produktů a služeb a/nebo poskytnutí souhlasu s aktualizovanými Zásadami po zveřejnění změn představuje z vaší strany přijetí aktuálně platných revidovaných Zásad.

14. Kontaktní informace

Máte-li jakékoli dotazy k těmto Zásadám nebo k tomu, jak společnost MOZART HOTEL GROUP zpracovává vaše osobní informace, kontaktujte nás prosím e-mailem na info@mozart-mc.com nebo poštou na adrese Koulova 15, 16000 Praha 6, Česká republika.

Kontakt

Česká Republika, Koulova 15, 16000 Praha 6

Tel.: +420 296 537 111

Fax: +420 296 537 266

Newsletter