Ubytovací Řád

Ubytovací řád hotelu International Prague

 1. Hotel je oprávněn ubytovat pouze hosta, který se řádně zaregistruje, předloží platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), podepíše registrační kartu, zajistit garanci předplatbou v hotovosti nebo předautorizací platební karty v odpovídající výši a u kterého nejsou důvody pro odepření poskytnutí služeb z důvodů uvedených v bodu 16. Posouzení této způsobilosti je v kompetenci hotelu. Pokud se host neprokáže platným dokladem totožnosti, je hotel oprávněn ubytování hostu odmítnout s ohledem k zákonu o místních poplatcích pro české občany a k zákonu 314/2015 Sb. pro zahraniční klienty.
   
 2. Při opakovaném příchodu již ubytovaného hosta do hotelu je host povinen se na požádání prokázat platným průkazem hotelu, kterým byl v hotelu zaregistrován. 
   
 3. Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit podle aktuálního ceníku při příjezdu, nebo může být vyzván k zaplacení zálohy před příjezdem.
   
 4. Storno podmínky: Každá jednotlivá rezervace má jasně hostů má individuálně stanovené storno podmínky. Poplatek za zrušení rezervace, či pozdní storno rezervace je účtováno dle storno podmínek platných pro konkrétní rezervaci.
   
 5. Hotel je oprávněn ve zvláštních případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se v základních parametrech (vybavení hotelového pokoje) neliší od potvrzené objednávky.
   
 6. Není –li možné prodloužit pobyt hosta v pokoji, ve kterém byl ubytován při příjezdu, je hotel mu hotel oprávněn nabídnout jiný pokoj. 
   
 7. Objedná-li host předem jednolůžkový pokoj a objednávka mu byla neprodleně potvrzena, účtuje hotel hostu jen cenu za jednolůžkový pokoj i v případě, ubytuje-li hosta ve více lůžkovém pokoji nebo apartmá.
   
 8. Hotel neodpovídá za věci hostem vnesené do hotelu ani za škodu na odložených věcech, pokud nebyly odloženy na místě tomu vyhrazeném, tj. hotelovém sejfu. Za ostatní odložené či zapomenuté věci hostů hotel neručí. Peníze a jiné cennosti musí být uloženy do trezoru na pokoji hosta, maximálně do hodnoty částky 3.000,-USD, jinak je nutno cennosti uložit v hotelovém sejfu. V případě, že host neuloží cennosti nad částku 3.000,- USD do hotelového sejfu, hotel neodpovídá za případnou škodu na těchto cennostech způsobenou.  Za klenoty, peníze a jiné cennosti hotel odpovídá, pouze pokud byly uložené v hotelovém trezoru, či převzaty hotelem do úschovy nebo pokud došlo ke škodě na nich jednáním pracovníka hotelu. Osobní trezory jsou zabudovány v pokojích.  Hotel nenese odpovědnost za uschované věci v trezoru na pokoji či vlastním osobním trezoru. Instrukce k obsluze trezoru jsou uložené uvnitř.
   
 9. Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal s hotelem. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději do 12.00 hod. posledního dne, v téže době pokoj uvolní. Neučiní-li tak host ve stanovené lhůtě, je hotel oprávněn účtovat pobyt i za následující den. 
   
 10. Na základě potvrzené objednávky je hotel povinen hosta ubytovat od 15:00 hod do 24:00 hod. Po tuto dobu je pokoj pro hosta rezervován, není-li objednávkou určeno jinak. Případný požadavek na ubytování před 14:00 hod. je nutné s hotelem dohodnout předem a vyčkat na potvrzení hotelu. Host, který požaduje ubytování před 14.00 hod a pokoj nemohl být z důvodu tohoto požadavku předešlou noc pronajat, platí ubytování i za předcházející noc. 
   
 11. V pokoji nebo společenských prostorách hotelu nesmí host bez souhlasu vedení hotelu přemisťovat zařízení, provádět úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace. 
   
 12. Ve všech hotelových pokojí a společných prostorech hotelu, vyjma, prostor k tomu výslovně určených, je zakázáno kouřit. V případě porušení této povinnosti je hotel oprávněn hostu účtovat sankční poplatek ve výši 3.000 Kč.
 13. Klient je povinen nahlásit na recepci případnou změnu čísla pokoje mezi spolucestujícími ve skupině. V případě porušení této povinnosti, je hotel oprávněn hostovi účtovat sankční poplatek ve výši 500 euro.
 14. V hotelu a zvláště v pokoji není dovoleno hostu používat vlastních elektrických spotřebičů, toto nařízení se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holicích, případně masážních strojků).
   
 15. Host je povinen při odchodu uzavřít v pokoji vodovodní kohoutky, zavřít dveře, zhasnout v pokoji a při odhlášení odevzdat na recepci přístupové karty opravňující vstup do hotelového pokoje, či jiných prostor hotelu
   
 16. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno ponechávat děti do 10let bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních prostorách hotelu. Za případné škody způsobené dětmi v hotelu nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce. 
   
 17. Hotel si z bezpečnostních důvodů vyhrazuje právo odepřít ubytování nebo ubytování okamžitě ukončit, jakož odepřít obsluhu, případně pobyt v hotelu přímo zakázat osobám, které svým chováním, vzezřením nebo vystupováním neodpovídají běžným zásadám a standardům čtyřhvězdičkového hotelu mezinárodní úrovně, dále pak osobám, které:
  • se dopustili jednání, kterým nad obvyklou míru obtěžovali jiné hotelové hosty nebo budili jejich pohoršení
  • aplikují či distribuují psychotropní látky
  • jsou pod vlivem alkoholu či omamných látek
  • provádí podomní prodej či jiné formy hotelem neschváleného podnikání
  • obtěžují jiné osoby posunky, přímými sexuální návrhy či jiným obdobným chováním za účelem nabízení sexuálních služeb
  • využívají společných hotelových prostor k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny
    
 18. Psi a jiná zvířata mohou být ubytována za podmínek stanovených hotelem za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav. Za hotelem odsouhlasené ubytování zvířete je hotel oprávněn účtovat příplatek ve výši dle aktuálního ceníku. Není povoleno ponechávat zvíře na hotelovém pokoji bez dozoru. Zvířata nesmějí ležet na lůžku, či jiném nábytku určeném k odpočinku hostů. Pohyb zvířat po veřejných prostorách hotelu je možný pouze s náhubkem a v doprovodu majitele (nebo osoby doprovázející zvíře).
   
 19. V době od 22.00 hod do 07.00hod. je host povinen dodržovat noční klid.
   
 20. Za škody způsobené na majetku hotelu odpovídá host podle platných předpisů. Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že ji nezavinil. Tento nárok se vztahuje i na škodu, která je zjištěna po odjezdu hosta.
   
 21. Pokud má host během ubytování nějaká opodstatněná přání nebo stížnosti, může oslovit příslušný hotelový personál, který vyvine maximální snahu vyhovět hostovi přání.
   
 22. Využije – li ubytovaný host hotelového parkoviště, je toto zpoplatněno dle aktuálního ceníku. Hotel neprovozuje službu hlídaného parkoviště a neodpovídá tak za případné poškození vozu hosta.
   
 23. Za ubytování je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem za celý pobyt během registrace na recepci. Za další poskytnuté služby host platí během pobytu, či při odhlášení. Host může být vyzván kdykoli k zaplacení částky během jeho pobytu. Účet je splatný při předložení. Hotel má právo požadovat od hosta garanci ve výši 50 euro/ 1 noc, za případné další poskytované služby, a to při rezervaci ubytování a s ním spojených služeb, případně kdykoliv po registraci v hosta v hotelu. Závěrečné vyúčtování ubytování a hostem čerpaných služeb, bude hostu poskytnuto při odhlášení z hotelu.
   
 24. Z bezpečnostních důvodů jsou návštěvy na pokojích povoleny v době od 06.00hod. do 22.00 hod. Každá návštěva se musí zaregistrovat na recepci hotelu. Pokud návštěva zůstane v pokoji po 22.00 hod, účtuje se hostovi tohoto pokoje tarif za pobyt další osoby v pokoji.
   
 25. Součástí vybavení hotelového pokoje není zvukově obrazové a ani zvukové zařízení. Host nesmí použít vlastní audio-vizuální nebo zvukové zařízení v kombinaci hotelových již instalovaných vlastních elektrických zařízení. Hotel je oprávněn rozhodnout o umístění audiovizuálního nebo zvukového zařízení v konferenčních a společných prostorách za předpokladu, že toto zařízení bude využíváno pouze pro osobní potřeby hostů/organizátorů. Při podání žádosti o audio-vizuálního nebo zvukového zařízení musí hosté/organizátoři informovat hotel o tom, zda chtějí takové zařízení používat pro jiné než osobní potřeby. V takovém případě je host/organizátor odpovědný za potřebný souhlas organizací zastupujících držitele autorských práv. Bez předchozího souhlasu těchto organizací nesmí hosté/organizátoři používat audiovizuální nebo zvukové zařízení v hotelu.
   
 26. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu, s kterým jsou povinni se seznámit. V případě, že je poruší, má hotel právo od smlouvy o poskytnutí služeb hotelu odstoupit před uplynutím dohodnuté doby. Při zjištění porušení ustanovení ubytovacího řádu je hotel oprávněn přijmout veškerá nutná opatření, potřebná k zamezení porušování ubytovacího řádu a to dle povahy porušení i v součinnosti s bezpečnostní službou hotelu, případně Policií ČR.
   
 27. Tento ubytovací řád je platný a účinný od 01.01.2018

Kontakt

Česká Republika, Koulova 15, 16000 Praha 6

Tel.: +420 296 537 111

Fax: +420 296 537 266

Newsletter