Poslední aktualizace: 23. Října 2019

LIRIKOSInvest, s. r. o., Id.No 03583678, se sídlem Koulova 1501/15, Dejvice, 160 00 Praha 6,registrována u Městského Soudu v Praze, Oddíl C, vložka Č. 234092 (dále jen "Společnost"), ctíosobní práva svých Hostů, a proto připravila tyto zásady ochrany Soukromí, která je k dispoziciv elektronické podobě na internetových stránkách Společnosti, stejně jako v tištěné podobě narecepci v HOTELU INTERNATIONAL.
Tato Politika ochrany soukroumí popisuje, jak Společnost,která poskytuje hotelové služby v rámci ochranné známky MOZART HOTEL GROUP, a její Pobočky aDceřiné společnosti ("my" nebo "nás") shromažďuje, používá, konzultuje nebo jinak zpracovávávaše Osobní Údaje.

Společnost pracuje v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 Evropského Parlamentu a Radyze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, a o zrušení Směrnice 95/46/ES (dále jen jako "obecnéhonařízení o ochraně údajů"), jakož i stávající vnitrostátní zákony o ochraně osobnícj údajů.Při použití webu se zavazujeme chránit vaše osobní údaje zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraněosobních údajů nebo jakýchkoli právních předpisech, které by nahradily tento zákon vbudoucnu.

Tyto Zásady jsme vyvinuli proto, abychom vysvětlili naše postupy týkající seOsobních informací, které od vás nebo o vás shromažďujeme na stránce https://internationalprague.cz/cz (dále jen„Stránka“), prostřednictvím písemné nebo ústní komunikace s námi, když navštívíte jeden z hotelů MOZART HOTEL GROUP, nebo z jiných zdrojů.. Používáme Osobní informace především prosprávu, poskytování, vývoj a udržování hotelových služeb, zpracování vašich rezervací,optimalizaci vašeho zážitku ve smyslu těchto služeb a individualizaci komunikace s vámi.Přečtěte si, prosím, tyto Zásady pečlivě, abyste pochopili, jak a pro jaké účelyzpracováváme vaše Osobní informace.

Používáním této Stránky nebo používáním jakýchkoli našich produktů neboslužeb a/nebo souhlasem s těmito Zásadami vyjadřujete souhlas se shromažďováním a používánímOsobních informací podle popisu v těchto Zásadách

1. Definice

Správce: právnická osoba, LIRIKOS Invest, s. r.o., Id. No 03583678, se sídlem Koulova 1501/15, Dejvice, 160 00 Praha 6, registrována uMěstského Soudu v Praze, Oddíl C, vložka Č. 234092, který určuje účel a prostředkyzpracování Osobních Údajů.

Souhlas subjektu údajů: jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačnýprojev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením svésvolení ke zpracování svých osobních údajů.

Zpracovatel – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jinýSubjekt, který zpracovává osobní údaje pro Správce.

Příjemce – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jinýSubjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, činikoli.

Třetí osobou se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agenturanebo jakýkoli jiný subjekt jiný než subjekt údajů, než správce, než zpracovatel anež osoby přímo podléhající správci nebo zpracovateli, které jsou oprávněny kezpracování údajů.

Příslušný dozorový orgán: nezávislý orgán veřejné moci zřízený členským státem podleČlánku 51. Zejména Úřad pro ochranu osobních údajů Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7Telefon: +420 234 665 111 Email: posta@uoou.cz Web: https://www.uoou.cz/

Osobní údaj: veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě(taková osoba se nazývá „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou jefyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitýidentifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťovýidentifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické,genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzickéosoby.

Zpracování osobních údajů - jakákoliv operace nebo soubor operací, které jsouprováděny s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomociautomatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání,strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití,zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení čizkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

MOZART HOTEL GROUP: Společnosti z hotelového řetězce MOZART Hotel Group, které můžoubýt založeny po celém světě.

HOTEL INTERNATIONAL (dále také hotel) je hotel provozováný Spravcem na adrese Koulova1501/15, Dejvice, 160 00 Prague 6.

Standardní smluvní doložky: soubor standardních smluvních doložek pro předáváníosobních údajů přijatých Evropskou komisí pro mezinárodní předávání osobníchúdajů.

2. Osobní údaje, které shromažďujemea zpracováváme. Politika uchovávání údajů

Společnost MOZART HOTEL GROUP shromažďuje azpracovává vaše Osobní informace pouze tehdy, umožňuje-li to zákon. Shromažďujeme pouzeOsobní informace relevantní pro účely popsané v samostatných obchodních podmínkách proZásady na ochranu soukromí. Tyto osobní informace mohou zahrnovat:

V případě on-line, osobních (papírových) nebo telefonních rezervací může společnostpožádat, aby host zpřístupnil následující údaje:

- Kontaktní údaje pro účely požadavek cenové nabídky nebo rezervaci: (titul, jméno,příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa ) na základě bodu b) a c) části1 Článku 6 EU obecného nařízení o ochraně údajů;

- Kontaktní údaje pro účely marketingu a on-line reklamy: jméno, příjmení, e-mailováadresa na základě písmene A) oddíl 1 Článek 6 GDPR EU (souhlas hostů);

- Osobní údaje pro účely rezervace (průkaz totožnosti, údaje o pasu, místo a datumnarození, občanství) na základě oddílu 1 písm. b) a c) článku 6 NDPR EU;

- Informace týkající se vašich dětí za účelem rezervace (například, jméno, datumnarození, věk) na základě bodu b) a c) části 1 Článku 6 EU obecného nařízení oochraně údajů;

- informace o bankovních kartách pro transakce a rezervace pro účely vypořádánízvážení služby, plnění fakturačních závazků (typ, číslo, datum platnosti, jménodržitele karty; CVC/CVV) na základě písm. c) bod 1 Článku 6 EU obecného nařízení oochraně údajů;

- Informace o členství ve věrnostním programu založeném na písmenu A) oddíl 1 Článek6 GDPR EU (souhlas hostů);

- Datum příjezdu a odjezdu podle písmene B) oddílu 1 Článek 6 GDPR EU;

- Číslo víza a osvědčení o registraci (pro nerezidenty EU nebo nerezidenty EEA) proúčely rezervace na základě písmene b) oddílu 1 Článek 6 GDPR EU;

- Technické a lokalizační údaje, které generované při použití našich webových stránek(čas začátku a konce použití na webových stránkách, IP adresu a další zaznamenanéúdaje o prohlížení (cookies) uživatele webu) a aplikace založené na bod a), bod 1 vČlánku 6 EU obecného nařízení o ochraně údajů (souhlas Hostů).

Při využívání hotelových služeb vyplní hosté hotelovou registrační kartu, v nížsouhlasí se zpracováním svých osobních údajů. Společnost bude spravovat tyto údajeza účelem splnění svých povinnosti předepsané v příslušných právních předpisech(zejména pokud jde o zákony týkající se imigrační kontroly a cestovního ruchudaně).

Při použití hotelových služeb je host povinen poskytnout všechny potřebnéinformace.

Podpisem registrační karty souhlasí hosté se zpracováním osobních údajů poskytnutýchvyplněním registrační karty s cílem ověřit, zda byla smlouva uzavřena neboprovedena, a případně vymáhat nároky.

Také můžeme požádat o informace o vašich spolucestujících, včetně jejich jmén adalších informací.

Níže uvedená tabulka stanoví, jakým způsobem společnost zpracovává osobní údajehostů, právní základ pro zpracování a související dobu uchovávání údajů. Následujícídoby uchovávání se vztahují na osobní údaje, které jsou uchovávány jak velektronické, tak v tištěné podobě.


Activity

Oprávněný účel pro zpracování a uchovávání osobních údajů

Doba Uchovávání

1.

Správa rezervací místností, předkládání oznámení migračním orgánům,uchovávání právních dokumentů v souladu s účetními standardy.

Plnění smlouvy se zákazníkem. Zpracování je nezbytné pro splnění právnípovinnosti


10 let, nestanoví-li zvláštní právní předpisy země jinak.

2.

Spravování vašeho pobytu v pobytu:

Spravování přístupu na pokoj;

- Sledování využití hotelových služeb hostem (telefon, bar, placená TV,Wi-Fi atd.);

- Provoz bezpečnostní kamer v areálu hotelu s cílem zajištění bezpečnostiHostů a jejich majetku, stejně jako bezpečnost hotelu a personálu(kamery jsou indikovány piktogramem a varovným signálem s textem).

Plnění smlouvy se zákazníkem.

Nezbytné pro legitimní zájem společnosti na provozování své podnikání aposkytování našim hostům služeb vysoké kvality.

Po dobu pobytu v hotelu.

3.

Vztah správcovské společnosti se zákazníky před, během a po pobytu vhotelu:

- řízení věrnostního programu;

- Vložení detailů do databáze zákazníků;

- Vypracovávání statistik, komerčních výsledků a provádění vykazovánístejných údajů;

- Poskytování kontextových údajů pro naše marketingové nástroje. To sestává, když zákazník navštíví jakoukoliv z webových stránek skupiny neboprovede rezervaci;

- Porozumění a řízení preferencí nových nebo navrácených zákazníků;

Zasílání zákazníkům newsletterů, speciálních nabídkek a požadavků nakvalitu

Plnění smlouvy se zákazníkem a řízení členství zákazníka ve věrnostnímprogramu.

Nezbytné pro legitimní zájmy společnosti při podpoře jejích služeb, připrovádění přímých marketingových činností (s ohledem na váš obchodnívztah s jednou z právnických osob MOZART HOTEL GROUP) a zlepšování jejíslužeb.

3 roky od posledního data, kdy jste s námi jakýmkoli způsobemkomunikovali, pokud nejste členem věrnostního programu.

6 let od posledního data, kdy jste s námi jakýmkoli způsobemkomunikovali, pokud jste členem věrnostního programu.


4.

Zlepšování hotelových služeb společnosti:

- Personalizace vašeho check-inu, zlepšení kvality služeb a zkušenostizákazníků;

- Přizpůsobení našich služeb pro lepší splnění vašich požadavků;

- Přizpůsobení komerčních nabídek a reklamních zpráv, které MOZART HotelGROUP vám posílá;

- Informování vás o speciálních nabídkách a jakýchkoli nových službáchvytvořených Mozart HOTEL GROUP.

Plnění smlouvy se zákazníkem a řízení členství zákazníka ve věrnostnímprogramu.

Nezbytné pro legitimní zájmy společnosti při podpoře jejích služeb, připrovádění přímých marketingových činností (s ohledem na váš obchodnívztah s jednou z právnických osob MOZART HOTEL GROUP) a zlepšování jejíslužeb.

3 roky od posledního data, kdy jste s námi jakýmkoli způsobemkomunikovali, pokud nejste členem věrnostního programu.

6 let od posledního data, kdy jste s námi jakýmkoli způsobemkomunikovali, pokud jste členem věrnostního programu.

5.

Zlepšení hotelových služeb MOZART, zejména:

- Provádění průzkumů a analýz dotazníků a připomínek zákazníků;

- Vyřizování žádostí/stížností;

- Nabízíme vám výhody našeho věrnostního programu.

Plnění smlouvy se zákazníkem (pro řízení členství zákazníka ve věrnostnímprogramu). Necessary for Company’s legitimate interests in promoting hotelservices, performing direct marketing activities (taking into account yourcommercial relationship with one of MOZART HOTEL GROUP’s legal entities) andimproving its services.

3 roky od posledního data, kdy jste s námi jakýmkoli způsobemkomunikovali, pokud nejste členem věrnostního programu.

6 let od posledního data, kdy jste s námi jakýmkoli způsobemkomunikovali, pokud jste členem věrnostního programu. 6 let ode dneuzavření vašeho spisu v případě nároku nebo stížnosti.

6.

Zajištění a zvýšení využití webových stránek a služeb skupiny MOZARTHOTEL Group:

- Zlepšení navigace;

- Údržbu a podporu a

- Provádění bezpečnosti a předcházení podvodům.

Nezbytné pro legitimní zájmy společnosti při provozování jejíhopodnikání, poskytování administrativních a informačních služeb a zabezpečenísítí, pro zabránění podvodům

3 roky od posledního data, kdy jste s námi jakýmkoli způsobemkomunikovali.

7.

Využívání služeb pro vyhledávání osob pobývajících v hotelech MOZARTHOTEL GROUP v případě závažných událostí postihujících dotyčný hotel(přírodní katastrofy, teroristické útoky atd.).).

Ochrana životně důležitých zájmů zákazníků.

Po dobu trvání akce.

8.

Soulad se všemi platnými právními předpisy (například uchovávání účetníchdokladů), včetně:

Řízení žádostí odhlásit se z newsletterů, propagačních akcí, turistickýchnabídek a průzkumů spokojenosti.

Řízení žádostí subjektu údajů týkajících se jejich osobních údajů.

Nezbytné pro splnění právní povinnosti.

10 let, nestanoví-li zvláštní právní předpisy země jinak.

Naše společnost uchovává vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelůuvedených v těchto zásadách, pokud rozhodné právo nevyžaduje nebo nepovoluje delšíretenční dobu.

Společnost zničí vaše osobní údaje co nejdříve a způsobem, aby bylo zajištěno, žeinformace nemohou být později obnoveny nebo rekonstruovány.

Osobní informace vytištěné na papíře budou zničeny bezpečným způsobem, např. skartacínebo spálením papírových dokumentů nebo jinak. Osobní informace uložené velektronické formě budou zničeny technickými prostředky, aby bylo zajištěno, žeinformace nemohou být později obnoveny nebo rekonstruovány.

3. Osobní údaje shromážděné odtřetích stran

Je důležité, aby vaše osobní údaje bylyneustále aktuální a přesné, proto o vás můžeme importovat osobní údaje z externíchzdrojů, jako jsou veřejné registry. Pokud to vyžaduje zákon, bude od vás předzpracováním získán souhlas se zpracováním určitých typů osobních údajů nebo pro určitéformy zpracování.

Můžeme také shromažďovat informace o vás od třetích stran, včetně informací z leteckéspolečnosti, platební systému a dalších partnerů; z on-line sociálních služeb vsouladu s nastavením na tyto služby; a z dalších zdrojů třetích stran, které jsoupodle zákona oprávněni sdílet své údaje s námi. Společnost používá a sdílí tytoinformace pouze pro účely popsané v příslušných smluvách s třetími stranami, kteréjsou smluvně zavázáni chránit vaše Osobní Údaje.

4. Osobní údaje, které sdílíme

Ke zlepšení a personalizaci služeb, které odspolečnosti MOZART očekáváte, abychom vám nabídli vysokou úroveň pohostinství ve vašempokoji a ve všech našich hotelech, pro správu věrnostního programu, pro realizacimarketingových akcí;

Sdílíme vaše údaje s řadou autorizovaných zaměstnanců a oddělení v Mozart HotelGROUP, abychom vám nabídli nejlepší zkušenosti v našich hotelech. Následujícískupiny mohou mít přístup k Vašim údajům:- Personál;

- Personál rezervace pomocí rezervačních nástrojů;

- Oddělení informačních technologií;

- Obchodní partneři a marketingové služby;

- Případně zdravotnické služby;

- Případně Právní služby.

Zejména údaje týkající se vašich pobytů, preferencí, spokojenosti a, pokud je tomožné, členství ve věrnostním programu jsou sdíleny mezi hotely působícími podznačkou MOZART HOTEL GROUP. Tato data slouží ke zlepšení kvality služeb a vašichzkušeností v každém z těchto hotelů.

Můžeme sdílet osobní informace s poskytovateli hotelových služeb z třetích stran,např. recepčních služeb, lázeňských kúr nebo dodávek potravin. Spoléháme na to, ženám třetí strany poskytnou služby a produkty a můžeme s nimi vhodným způsobem sdíletvaše osobní informace. Naši poskytovatelé služeb jsou obecně smluvně vázáni kochraně vašich osobních informací a nesmějí vaše osobní informace jinak používat anisdílet, s výjimkou případů, kdy je to vyžadováno zákonem.

Vaše Osobní Údaje budou také sdíleny s orgány státní správy a/nebo úředníkydonucovacích orgánů, pokud je to nezbytné pro účely výše uvedené, pokud je tonařízené zákonem, nebo pokud to vyžaduje právní ochrany oprávněných zájmůRegulátoru(ů)v souladu s platnými zákony.

5. Mezinárodní předávání údajů

Pro účely popsané v těchto zásadách ochranySoukromí, můžeme předat vaše Osobní Údaje interním nebo externím příjemcům, kteří mohoubýt v zemích, které nabízejí jiné úrovně ochrany Osobních Údajů.

Provedením rezervace, návštěvou nebo pobytem v hotelu MOZART Hotel GROUP chápete, žespolečnost může vaše osobní údaje přenášet mimo EU a EEA. Proto, kromě prováděnítéchto zásad, Společnost přijímá vhodná opatření k zajištění bezpečného přenosuvašich Osobních Údajů do jiných hotelů z MOZART HOTEL GROUP nebo externích příjemců,které se nachází v zemi, nabízející jinou úroveň soukromí, než v zemi, kde OsobníÚdaje byly shromažďěny.

Vaše data mohou být odeslány, a to zejména jako součást rezervace, dalším hotelůmMOZART HOTEL GROUP nebo divizím se sídlem mimo Evropskou Unii, zejména vnásledujících zemích: Rusko, Ukrajina.

Jiné než ty, které jsou vyžadovány k provedení vaší rezervace, předávání údajů dozemí s jinou úrovní ochrany osobních údajů, jsou upraveny standardními smluvnímidoložkami definovanými Evropskou komisí.

Chcete-li získat vice informací ozajíštění přenosu dat a zavedených mechanismech, napište nam: gdpr@internationalprague.cz.6. Věrnostní Program

Věrnostní program skupiny MOZART HOTEL je kdispozici pro hosty v hotelech skupiny MOZART HOTEL Group. Věrnostní program jeprovozován Hotelovou Spravcovskou Společností s.r.o. (společnost s ručením omezenýmregistrovanou podle právních předpisů české Republiky, dále jen "Správce") ve spoluprácis ostatními společnostmi, které pracují pod ochrannou známkou MOZART HOTEL GROUP.

Věrnostní program je navržen tak, aby jeho účastníci mohli využívat různé práva běhemsvého pobytu v hotelech MOZART HOTEL GROUP.

Host se muže připojít k věrnostnímu programu jakýmkoliv z následujících způsobů:

- Během svého pobytu v hotelu vyplněním zvláštního registračního formuláře narecepci;

- Registrací online na kterékoli webové stránce hotelů MHG.

Každá osoba, která se přidá k programu, dále souhlasí s přijímáním obchodníchinformací e-mailem od správce programu. Pokud si účastník již nepřeje přijímatobchodní sdělení e-mailem, může se kdykoli odhlásit z těchto komerčních nabídekkliknutím na Odhlásit odkaz na konci e-mailu nebo prostřednictvím svého osobníhoúčtu. Tato akce nemá vliv na jeho členství ve věrnostním programu.

7. Další imformace

Když navštívíte Stránku a další aplikace azahájíte zde své aktivity, společnost shromažďuje informace, které neidentifikují přímovás, ohledně vašeho používání stránky, např. katalogizaci stránek, které navštěvujete apočet návštěv na naší Stránce („Další informace“). Používáme Další informace k tomu,abychom vám doručovali e-mailovou, online (na našich stránkách a na jiných stránkách) amobilní inzerci. Společnost MOZART může Další informace použít také k tomu, aby váspartneři z třetích stran poznali jako klienta společnosti MOZART, když navštívítepartnerské webové stránky nebo aplikace, nebo abychom vás poznali jako jednoho z jejichzákazníků, když navštívíte webové stránky nebo aplikace společnosti MOZART, abyste mohlidostávat relevantnější nabídky.

Stránka využívá cookies a další technologie (např. „pixel tags“, „web beacons“,„clear GIFs“, odkazy v e-mailech, JavaScript, ID zařízení přidělené společnostíGoogle nebo Apple, nebo podobné technologie) ve vztahu ke svým digitálnímslužbám.

Celkově nám cookies pomáhají poskytovat vám lepší Stránku, díky tomu, že nám umožnímonitorovat, které stránky vnímáte jako užitečné, a které ne. Cookie nám žádnýmzpůsobem neumožňuje přístup do vašeho počítače ani k jakýmkoli informacím o vás, svýjimkou údajů, které se s námi rozhodnete sdílet.

Cookies můžete podle vlastního uvážení přijmout nebo odmítnout. Většina webovýchprohlížečů cookies automaticky akceptuje, ale obvykle můžete upravit nastavenívašeho prohlížeče tak, abyste cookies odmítli, pokud chcete. To vám může bránit plněvyužívat výhody Stránky. Chcete-li kdykoli odstranit nebo vyblokovat cookies zesvého zařízení, můžete aktualizovat nastavení vašeho prohlížeče (obraťte se na menu„help“ ve svém prohlížeči, kde zjistíte, jak odstranit nebo blokovat Cookies.

Společnost může využívat shromážděné informace nebo anonymizované osobní informacepřijaté od třetích stran, aby se dozvěděla více o svých uživatelích. To zahrnujedemografické údaje, jako je datum narození, pohlaví a rodinný stav, odvozenékomerční zájmy, jako např. oblíbené výrobky nebo koníčky a další informace, které ovás můžeme získat od vás nebo z třetích stran.

Vzhledem k tomu, že vás Další informace osobně neidentifikují, smějí být tytoinformace zveřejňovány pro jakýkoli účel, dovoluje-li to zákon. V některýchpřípadech můžeme kombinovat Další informace s osobními informacemi. Pokudzkombinujeme jakékoli Další informace s osobními informacemi, tyto kombinovanéinformace budou považovány za osobní informace v souladu s tímto Prohlášením

8. Citlivé informace

Pojem „ citlivé informace “ odkazuje nainformace vztahující se k vašemu rasovému nebo etnickému původu, politickým názorům,náboženským nebo filozofickým přesvědčením, členství v odborovém svazu, zdraví,sexuálnímu životu nebo sexuální orientaci, genetickým informacím, kriminální historii ajakýmkoli biometrickým údajům používaným pro účely jedinečné identifikace. Obecněneshromažďujeme citlivé informace, pokud nám je dobrovolně neposkytnete. Můžeme použítzdravotní údaje, které nám poskytnete, abychom vás lépe obsloužili a vyhověli vašimkonkrétním potřebám (např. informace, které uvedete v sekci „Poznámky“ během procesurezervace).

9. Personal Data from minors

Vědomě neshromažďujeme osobní informace odjednotlivců mladších 18 let. Jako rodič nebo právní zástupce prosím nedovolte svým dětempodávat osobní informace bez vašeho svolení.

V případě, že zjistíme, že jsmeshromáždili Osobní Údaje od osoby mladší 18 let bez ověření souhlasu rodičů, , přijmemeodpovídající opatření, aby tyto osobní údaje byly odstraněny. Pokud se domníváte, žemáme nebo můžeme mít informace od nebo o dítěti mladším 18 let, kontaktujte nás prosímna gdpr@internationalprague.cz.10. Ochrana osobních informací

Společnost přijala přiměřená opatření pro: (i)ochranu osobních informací před neautorizovaným přístupem, zveřejněním, pozměněním nebozničením, a (ii) zachování přesnosti a aktuálnosti soukromých informací, podle potřeby.Snažíme se také vyžadovat od svých partnerů a poskytovatelů služeb, se kterými sdílímeosobní informace, aby vyvinuli přiměřené úsilí k zachování důvěrnosti osobníchinformací, které se vás týkají.

Společnost vynaloží veškeré úsilí k zajištění odpovídající úrovně ochrany údajů běhempředávání údajů.

Společnost používá SSL kryptografii na svých webových stránkách pro online rezervace.Veškeré informace sdílené subjektem údajů se společností musí být šifroványautomaticky a chráněny při přenosu přes síť. při příchodu na náš server informacejsou pomocí individuálního soukromého klíče dekodovaný. SSL umožňuje prohlížečipřipojit se k webové stránce a transparentním způsobem vytvořit bezpečný komunikačníkanál. SSL je nejrozšířenější a nejúspěšnější šifrovací systém. Pro použití systémumusí subjekty údajů pouze ověřit kompatibilitu svých prohlížečů.

Ostatní bezpečnostní činnosti Společnosti zajistí transparentnost pro kontrolu jak ajaké Osobní Údaje jsou převedeny za použití zařízení pro přenos dat, kdo a kdyzadává jaké údaje do systému, a ujistí se, že systém může být obnoven v případěselhání. Zprávy jsou generovány pokud jde o chyby vzniklé v průběhu automatizovanéhozpracování. Společnost spravuje osobní údaje důvěrně a nezveřejňuje je neoprávněnýmosobám. Společnost musí především chránit Osobní Údaje před neoprávněným přístupem,modifikacemi, přenosem, zveřejněním, vymazáním nebo zničením, jakož i před náhodnýmzničením, poškozením a nedostupností v d§sledku změny použité technologie.Společnost přijme veškerá bezpečnostní opatření k zajištění technické ochranyosobních údajů.

U on-line transakcí používáme přiměřená technologická opatření na ochranu osobníchinformací, které nám pošlete prostřednictvím naší Stránky. Bohužel však žádnýbezpečnostní systém nebo systém přenosu dat přes internet nelze zaručit jako zcelabezpečný.

Pro ochranu vašeho vlastního soukromí, nezasílejte, prosím, čísla platebních karetani žádné jiné důvěrné osobní informace e-mailem.

Nebudeme vás kontaktovat mobilním telefonem/textovou zprávou ani e-mailem s žádostí odůvěrné osobní informace nebo detaily platební karty. V případě, že obdržíte žádosto informace týkající se vaší platební karty e-mailem nebo SMS zprávou,neodpovídejte, prosím, protože nejspíš komunikujete s podvodníky.

Máme Interní nařízení GDPR pro náš personál, které jsou k dispozici naších hostů narecepci hotelu.

Pro zpracování čísel platebních karet a jiných finančních údajů používáme službyTravelClick. Další detaily naleznete v dokumentu TravelClickZásady na ochranu soukromí;

Pro shromažďování informací o vašem používání Stránky využíváme analytické službyGoogle. Další detaily naleznete v dokumentu Google Zásady na ochranusoukromí;

Pro účely zpracování e-mailů využíváme služby MailChimp. Další detaily naleznete vdokumentu MailChimp Zásady na ochranusoukromí;

Pro zpracování vašich recenzí a komentářů týkajících se hotelůnebo společnosti využíváme služby ReviewPro. Další detaily naleznete v dokumentu ReviewPro Zásady na ochranusoukromí11. Změna, přístup a přenosnostvašich osobních informací

Pokud se nacházíte v EU, Právo EU na ochranusoukromí uděluje zvláštní práva shrnutá níže, která můžete v zásadě uplatňovat zdarma, svýhradou zákonných výjimek. Tato práva mohou být omezena, například pokud by splněnívašeho požadavku odhalilo osobní údaje o jiné osobě,nebo pokud nás požádáte o vymazáníinformací, které jsou podle zákona povinny uchovávat nebo mít přesvědčivé legitimnízájmy. Chcete-li uplatnit některá z vašich práv, můžete podat žádost zdeprivacyquestion@radissonhotels.com .

11.1. Právo odejmout souhlas

Spoléhame na váš souhlas, ale mužete odejmout svůj souhlas kdykoliv, a na vlastníiniciativu na naše webové stránce nebo nás kontaktovat naunsubscribe@internationalprague.cz. Odvolání vašeho souhlasu nebude mít vliv nazákonnost shromažďování a zpracování vašich údajů, na základě vašeho souhlasu až dochvíle odvolání. Vezměte prosím na vědomí, že můžeme mít i jiné právní důvody prozpracování dat pro jiné účely, jako jsou ty uvedené v těchto zásadách ochranySoukromí.

11.2. Právo na přístup a opravu vašich údajů

Máte právo na přístup, přezkoumání a opravu vašich osobních údajů. Můžete býtoprávněni nás požádat o kopii svých informací, zkontrolovat je nebo opravit, pokudchcete opravit jakékoliv informace, jako je vaše jméno, e-mailova adresa, heslaa/nebo jakékoliv jiné preference, můžete snadno tak učinit po přihlášení do vašehoúčtu na našich webových stránkách, nebo nás kontaktovat nagdpr@internationalprague.cz. Můžete také požádat o kopii zpracováných OsobníchÚdajů, , jak je popsáno v těchto zásadách ochrany Soukromí.

11.3. Právo na vymazání

V souladu s GDPR, máte právo na výmaz svých Osobních Údajů zpracováných námi, jak jepopsáno v těchto zásadách ochrany Soukromí v případě, že je již nejsou potřebné proúčely, pro které byly Osobní Údaje původně shromážděny nebo zpracovány, nebo vpřípadě, že jste stáhli svůj souhlas nebo námitky proti zpracování, jak je popsáno vtěchto zásadách ochrany Soukromí a žádný další právní důvod pro zpracování platí.Pokud si přejete, aby vaše osobní údaje byly vymazány, vyplňte prosím žádoste-mailem na unsubscribe@internationalprague.cz.

11.4. právo na omezení zpracování osobních údajů

Za určitých okolností popsaných v GDPR nás můžete požádat, abychom omezili zpracováníVašich osobních údajů. To je například případ, kdy zpochybňujete správnost vašichosobních údajů. V takovém případě omezíme zpracování, dokud neověříme správnostvašich údajů.

11.5. Právo vznést námitku proti zpracování

Za určitých okolností popsaných v GDPR můžete vznést námitky proti zpracování Vašichosobních údajů, včetně případů, kdy jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účelypřímého marketingu. Pokud budete mít námitky proti marketingovým účelům, společnostnebude zpracovávat Vaše osobní údaje za tímto účelem.

11.6. Právo na přenositelnost dat

Pokud jste poskytli své Osobní Údaje přímo k nám a zpracování je založené na souhlasunebo plnění smlouvy mezi vámi a námi, máte právo získat Osobní Údaje o vás vestrukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a přenést data dojiného poskytovatele služeb.

Pokud máte nevyřešené obavy, máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu, kde žijetenebo kde se domníváte, že mohlo dojít k porušení. Vyzýváme vás, abyste v prvé řaděpřišli k nám, ale v rozsahu, v jakém se toto právo vztahuje na vás, máte právo podatstížnost přímo příslušnému orgánu dohledu.

Provedeme všechny potřebné aktualizace a změny ve lhůtě stanovené příslušným zákonema tam, kde je zákonem povoleno, může účtovat přiměřený poplatek na pokrytí nákladůna reakce na žádost. Takové žádosti musí být předloženy prostřednictvím e-mailu nagdpr@internationalprague.cz nebo písemně na následující poštovní adresu: HOTELINTERNATIONAL, Koulova 1501/15, Dejvice, Praha 6, 160 00, Česká Republika. Proochranu vaší důvěrnosti můžeme na tyto žádosti reagovat pouze na e-mailovou adresu,kterou jste zaregistrovali nebo nám ji jinak poskytli. Mějte, prosím, na paměti, žepokud takovou žádost podáte, možná vám nebudeme schopni poskytnout stejnou kvalitu arůznorodost služeb, na které jste zvyklí.

Kromě toho, v některých případech na základě platného práva, můžete požádat o to,abychom přestali sdílet osobní informace o vás s našimi obchodními partnery, nebo,že Společnost přestane používat osobní informace o vás kontaktovat prostřednictvíme-mailu. Budeme se snažit vyhovět těmto požadavkům v souladu s platným právem.

12. Volba marketingových komunikací

Pokud jste nám dali své kontaktní informace(poštovní adresu, číslo faxu, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo), možná vás budemeinformovat, v souladu s preferencemi, které jste vyjádřili, a s vaším souhlasem, je-livyžadován, o našich produktech a službách, nebo vás budeme zvát na akce prostřednictvíme-mailu, on-line reklamy, sociálních médií, telefonu, textových zpráv (včetně SMS aMMS), upozornění typu push, in-app výzev, poštovních zásilek, našeho volacího centra proslužby zákazníkům a jinými prostředky.

Pokud jste výslovně souhlasili se zasíláním našich informačních zpravodajů nebopropagačních sdělení, a to i ve vztahu k MOZART HOTEL GROUP, můžeme čas od času vámposílat informace o našich službách a nejnovější nabídky a zpracování vašichOsobních Údajů pro tento účel.

Pokud od nás nechcete dostávat e-mailové marketingové materiály, Napište nám e-mail:.unsubscribe@internationalprague.cz.Také můžete se kdykoli odhlásit pomocí funkce odhlášení v e-mailu, který od násdostanete.

13. Modificace zásad

Společnost může tyto Zásady na ochranu soukromíčas od času modifikovat. Pokud provedeme zásadní změny těchto Zásad, zveřejníme odkaz nerevidované Zásady na naší domovské stránce, a pokud jste se zaregistrovali k příjmujakýchkoli našich produktů nebo služeb, můžeme vás také informovat prostřednictvímkomunikačního kanálu, který jste nám poskytli. Při pohledu na odkaz a na datum v horníčásti tohoto dokumentu zjistíte, kdy byly tyto Zásady naposledy aktualizovány. Jakékolizměny těchto Zásad nabývají účinnosti po zveřejnění revidovaných Zásad na webovéstránce. Používání stránky, jakýchkoli našich produktů a služeb a/nebo poskytnutísouhlasu s aktualizovanými Zásadami po zveřejnění změn představuje z vaší strany přijetíaktuálně platných revidovaných Zásad.

14. Kontaktní informace

Máte-li jakékoli dotazy k těmto Zásadám nebo ktomu, jak společnost MOZART HOTEL GROUP zpracovává vaše osobní informace, kontaktujtenás prosím e-mailem na info@mozart-mc.com nebopoštou na adrese Koulova 15, 16000 Praha 6, Česká republika.

Review Pro
4.9 / 5
27.09.2020
Pozitivní: Snídaně celkem dobrá, výběr dost rozmanitý. Personál vstřícný, hotel čistý. Parkování zdarma.
Romana , Czech Republic
27.09.2020
Pozitivní: Snídaně, poloha, přístup ke covidové situaci snížením ceny, recepční.
Ivo , Czech Republic
23.09.2020
Hodnotím reštauráciu v hoteli, ta bola úplne bezchybná, degustacne menu úžasné, personál ústretový a veľmi slušný. Celkovo krásny zážitok.
Martin Sermes
20.09.2020
Positiv: Habe das Business Zimmer gebucht und ein kostenloses Upgrade zum Superior Zimmer erhalten. Meine Bewertung bezieht sich auf die nagelneu renovierten...
Martina , Germany
09.09.2020
Hotel s puncem minulosti, komfortem současnosti, vynikající snídaní a milým a ochotným personálem
Alena Hellerová
08.09.2020
Super miejsce. Fajna miejscówka szczególnie dla WARSZAWIAKÓW, miałam wrażenie, że nocuję w PKiN. Wygodny parking, dobre śniadania, blisko do tramwaju i...
Bernadeta Włoch-Nagórny
02.09.2020
Nice stay, clean room, polite staff, good breakfast
Katerina
31.08.2020
Pozitivní: Pohodlné postele, klidny tichy pokoj s výhledem na dvůr. Žádný hluk z ulice. Bohatá snídaně, na výběr vše. Milý a veselý a hlavně ochotný...
Martina , Czech Republic
31.08.2020
Great spot for an overnight when you have business in town. Central and they take care of everything you could possibly need.
Gabriel Aronson
28.08.2020
Ein geschichtliches "Erlebnis": Ein von 1952 bis 1955 im stalinistischen Zuckerbäckerstil mit Unmengen Marmor errichtetes Hotel, für den der Kulturpalast in...
Michael , Deutschland