Dohoda o použitístránek


Za účelem poskytnutí informací o skupině MOZART HOTEL GROUP (dále společně jako „MOZART“) můžetepoužívat tyto Internetové stránky na adrese https://internationalprague.cz/cz. (společnějako „Stránky“). Na přístup na použití Stránek se vztahují následující pravidla a podmínky(„Podmínky“) a všechny příslušné předpisy. V případě, že si otevřete a začnete prohledávat tytoStránku, vyjadřujete tím svůj souhlas, a to bez omezení nebo podmínek, s těmito Podmínkami,které může správa skupiny MOZART kdykoli změnit. Aktuální verzi Podmínek najdete vždy na https://internationalprague.cz/cz/dohoda-o-uzivani-stranek.

Pokud nesouhlasíte se všemi podmínkami, nepoužívejte, prosím, Stránky a neprodleně jeopusťte.

1. Způsobilost

Stránky jsou dostupné pouze fyzickým aprávnickým osobám, které mohou uzavírat právně závazné smlouvy dle příslušných právníchpředpisů. Bez omezení předchozího platí, že Stránky a služby na nich nabízené, nejsou kdispozici nezletilým osobám. Použitím těchto Stránek se zaručujete, že jste staršíosmnácti (18) let, abyste si mohli rezervovat pokoj na těchto Stránkách. V případě, žejste mladší 18 let, můžete se spojit s hotelem a požádat o pomoc.

Jste si vědomi, že nadměrné používání nebo zneužívání rezervačních prostředků natěchto Stránkách, může vést k zamítnutí přístupu k těmto prostředkům.

2. Majetkově chráněná práva

Měli byste počítat s tím, že vše, co vidítenebo čtete na Stránkách, je chráněné autorským právem, patentem, podle práva ochrannýchznámek nebo podle jiných právních předpisů upravujících ochranu majetkově chráněnýchpráv, není-li uvedeno jinak, a tudíž tento obsah nelze bez výslovného písemného souhlasuspolečnosti MOZART používat jinak než způsobem stanoveným v těchto podmínkách. Uznávátea souhlasíte, že Stránky a veškerý nezbytný software používaný v souvislosti seStránkami (Software”), všechny obrázky, fotografie, bez ohledu na zdroj, grafika,umělecká díla, texty a Značky vymezené v ostatních ustanoveních těchto Podmínek, jakož idalší informace a materiály na těchto Stránkách a veškeré duševní vlastnictví s nimispojené („Licencovaný obsah“) jsou majetkem společnosti MOZART nebo jejích dceřinýchnebo spřízněných společností a obsahují majetkově chráněná práva a důvěrné informace,které jsou chráněny příslušnými zákony na ochranu duševního vlastnictví. Naše ochrannéznámky považujeme za cenný majetek a zásah do nich bereme vážně. Bez našeho předchozíhovýslovného písemného souhlasu nejste oprávněny jakkoli rámovat nebo využívat rámovacítechniky pro jakékoli naše ochranné známky, loga nebo jiné majetkově chráněné informace(včetně obrázků, textů, rozložení stránky nebo formy).

S výhradou dodržení Podmínek této Smlouvy vám společnost MOZART uděluje omezené,nevýhradnía nepřevoditelné právo používat tyto Stránky a Software, a to výhradněnásledujícím způsobem:

otevírat Licencovaný obsah a Software na Stránkách pouze pro vlastní potřeby. Nejsteoprávněni dále poskytovat v licenci, pronajímat nebo jinak přenechávat Software nebomožnost používat Software za účelem školení cizích osob, sdílení komerčního časunebo pro účely servisní kanceláře či zpracování údajů jakékoli organizace.

Máte právo nahlížet, ale nikoli stahovat (jinak než za účelem nahlížení),reprodukovat nebo používat Licencovaný obsah nacházející se v jakékoli částiStránek. Tato Smlouva končí bez dalšího v případě, že porušíte jakékoli ustanovenítéto licence a toto porušení nebude napraveno do deseti (10) dnů ode dne, kdy vámbylo oznámeno. Zavazujete se, že nezadáte ani neumožníte žádný zpětný inženýring,demontáž ani dekompilaci Software. MOZART neuděluje žádná jiná práva než ta, kterájsou výslovně udělena v těchto Podmínkách, a tímto si vyhrazuje a ponechává veškerácelosvětově platná vlastnická práva, autorská práva a další majetkově chráněná právake Stránkám a Software, a to včetně všech jejich aktualizací a úprav.

Dále uznáváte a souhlasíte, že materiál obsažený v reklamách sponzorů nebo informaceprezentované vám na Stránkách nebo u inzerentů jsou chráněny autorským právem,právem ochranných známek, známek služeb, patentovým právem a dalšími majetkověchráněnými právy a právními předpisy. Není-li společností MOZART výslovně uvedenojinak, souhlasíte, že nebudete upravovat, pronajímat, poskytovat jako půjčku,prodávat, šířit ani vytvářet odvozená díla založená zcela či částečně na Stránkáchnebo na Software.

3. Ochrana soukromí

MOZART si cení vztahu se svými klienty, a tudížse snaží střežit osobní informace a zároveň informace poskytovat svým návštěvníkům.MOZART shromažďuje na několika různých částech Stránek osobní údaje několika způsoby.Další informace najdete na Zásady ochranysoukromí.

Předáním informací, návrhů, materiálu nebo jiného obsahu společnosti MOZART udělujetespolečnosti MOZART automaticky bezúplatné, trvalé, neodvolatelné, nevýhradní právo alicenci na použití, reprodukci, úpravy, přizpůsobení, uveřejnění, překlad,distribuci nebo zobrazení těchto informací, návrhů, materiálu nebo jinéhoobsahu.

MOZART může používat „cookies“ za účelem zajištění vašich transakcí a zlepšení výkonuStránek. Cookie je malý soubor identifikujících údajů, který se zasílá do vašehoprohlížeče z webového serveru společnosti MOZART a ukládá se na pevném disku vašehopočítače. Obecně může MOZART používat cookies: (a) aby Vám připomněla, kdo jste, atudíž vám mohlo nabídnout lepší a více personalizované služby a (b) abychom dokázaliodhadnout návštěvnost. Určením povahy a rozsahu opakovaného použití může společnostMOZART (c) zacílit informace přímo na vás podle vašich zájmů; a (d) měřit určitévzorce používání stránek, aby pochopila, nakolik jsou zvyky uživatelů podobné neborozdílné, a tím vším se společnost MOZART snaží Stránky vylepšovat. Dáleshromažďujeme IP adresy pro správce systému, který je zahrne do hlaviček odchozíemailové pošty. Můžeme rovněž zkoumat demografické údaje, zájmy a chování uživatelůna základě informací, které jsou nám předány po registraci. Abychom zlepšili služby,které vám poskytujeme, můžeme shromážděné informace o zákaznících poskytnoutvybraným třetím osobám, ale pouze jako hromadné. Platí, že společnost MOZARTneposkytuje žádné vaše osobní identifikovatelné údaje. Otevřením a používánímStránek však vyjadřujete svůj souhlas, že informace mohou být předány výše uvedenýmzpůsobem, a to i v případě, že společnost MOZART bude mít důvod se domnívat, žepředání těchto informací je nezbytné za účelem identifikace, kontaktování nebopodání žaloby za účelem vynucení svých práv, a to i proti vám nebo třetí straně zdůvodu neuhrazení platby nebo porušování těchto Podmínek, v důsledku čehož budezpůsobena újma nebo zásah do práv nebo škoda na majetku ostatním uživatelům nebokomukoli jinému, kdo by mohl být takovou činností poškozen.

Pokud si chcete pročíst zásady ochrany soukromí, které upravují způsob, jakýmzpracováváme informace o vaší osobě na našich Stránkách, otevřete si naše Zásady ochrany soukromí.

4. Jednání přihlášené osoby

Jste srozuměni s tím, že odpovědnost za veškerépředané informace, údaje, zprávy nebo jiné materiály nese výhradně osoba, od níž tytomateriály pochází. To znamená, že pouze vy a nikoli společnost MOZART nesete plnouodpovědnost za veškerý nahraný obsah nebo emaily předané prostřednictvím Stránek.Společnost MOZART v žádném případě nenese odpovědnost za vaše používání Licencovanéhoobsahu, a to zejména za žádné chyby nebo opomenutí v Licencovaném obsahu, ani za ztrátynebo škody jakékoli povahy vzniklé v důsledku používání Licencovaného obsahu, který bylzaslán emailem nebo jinak předán prostřednictvím Stránek.

Souhlasíte, že budete provádět pouze legitimní rezervace v dobré víře, a to pouze prosebe nebo pro své pozvané hosty a nikoli za jiným účelem, a to včetně přeprodávání,nepovoleného postoupení nebo vkládání na cizí webové stránky nebo prováděníspekulativních, falešných nebo podvodných rezervací nebo rezervací při očekávánípoptávky.

Souhlasíte, že nebudete používat Stránky:

(a) k zasílání emailů nebo jiného předávání čehokoli, co je nezákonné, škodlivé,obsahuje výhrůžky, je urážlivé, obtěžující, trýznivé, pomlouvačné, vulgární,zasahuje do cizího soukromí, je nenávistné nebo rasově, etnicky či jinak sporné;

(b) abyste se vydávali za jakoukoli osobu nebo organizaci nebo falešně uváděli nebojakkoli překrucovali svůj vztah s danou osobou nebo organizací;

(c) abyste falšovali hlavičky nebo jinak manipulovali s identifikačními znaky zaúčelem zamaskování původu jakéhokoli obsahu předávaného prostřednictvím Stránek;

(d) abyste posílali emailem nebo jinak předávali cokoli, co nemáte právo předávat dlejakéhokoli právního předpisy nebo na základě smluvního nebo fiduciárního vztahu(například interní informace, majetkově chráněné a důvěrné informace zjištěné neboposkytnuté v rámci pracovních smluv nebo na základě dohod o zákazu poskytováníinformací);

(e) abyste zasílali emailem nebo jinak předávali cokoli, co porušuje patenty,ochranné známky, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná majetkově chráněnápráva („Práva“) třetích stran;

(f) abyste zasílali emailem nebo jinak předávali jakýkoli nevyžádaný nebo neschválenýreklamní obsah nebo propagační materiály;

(g) abyste zasílali emailem nebo jinak předávali jakékoli materiály obsahujícísoftwarové viry nebo jiné počítačové kódy, soubory nebo programy, jejichž smyslem jepřerušit, zničit nebo omezit funkčnost jakéhokoli počítačového software, hardwarenebo telekomunikačního zařízení;

(h) abyste narušili nebo jinak zasáhli do serverů nebo sítí napojených na Stránkynebo neuposlechli požadavkům, postupům, zásadám nebo předpisům sítí napojených naStránky;

(i) abyste úmyslně nebo neúmyslně porušovali jakékoli příslušné místní, státní,národní nebo mezinárodní zákony, normy nebo předpisy;

5. Odškodnění

Otevřením a použitím Stránek se zavazujete, žeodškodníte a uchráníte společnost MOZART, její dceřiné společnosti, spřízněné subjekty,další zástupce a zaměstnance jakékoli újmy v případě nároků nebo požadavků, a to včetněnákladů na právní zastoupení v přiměřené výši, splatných nebo vzniklých v důsledkučehokoli, co jste podali nebo převedli prostřednictvím Stránek, vašeho porušování těchtoPodmínek nebo Práv.

6. Úpravy Stránek

MOZART si vyhrazuje právo Stránky neboLicencovaný obsah (nebo jakoukoli jejich část) kdykoli buď s předchozím oznámením nebobez něj upravovat nebo je vypnout, a to dočasně či trvale, nebo ukončit vaše používáníStránek. Souhlasíte, že společnost MOZART neponese odpovědnost vůči vám ani vůči třetímosobám za jakékoli úpravy, přerušení nebo zastavení funkčnosti Stránek.

7. Odkazy a inzerenti

Stránka může obsahovat odkazy na cizí webovéstránky. Poskytnutím těchto odkazů tyto stránky, materiály, ani služby, které poskytují,nijak nepotvrzujeme, nesponzorujeme ani nedoporučujeme a neodpovídáme ani za materiály,služby či jiné situace na jiných stránkách či s nimi souvisejících. Jelikož společnostMOZART nemá kontrolu nad těmito stránkami a zdroji, uznáváte a souhlasíte, že společnostMOZART nenese odpovědnost za dostupnost těchto externích stránek nebo zdrojů a nijakneschvaluje a ani nenese odpovědnost za žádné produkty ani jiné materiály na těchtostránkách či zdrojích či na nich dostupné.

Upozorňujeme, že kdykoli poskytnete informace online, tyto informace budoushromážděny a použity lidmi, které neznáte. Nemůžeme zaručit bezpečnost informací,které poskytnete online; tyto informace poskytujete na vlastní riziko.

Vaše korespondence nebo obchodní jednání s osobami nebo obchodními společnostmicertifikovanými společností MOZART nebo účast na propagačních akcích sponzorů,partnerů, inzerentů nebo třetích stran fungujících na Stránkách nebo jejichprostřednictvím, a to včetně plateb a dodávek zboží nebo služeb, jakož i veškerédalší podmínky, záruky nebo prohlášení spojené s těmito jednáními, jsou čistě mezivámi a danou třetí stranou. MOZART se výslovně zříká jakékoli povinnostikontrolovat, testovat nebo jinak potvrzovat přesnost jakýchkoli informací umístěnýchna Stránkách nebo jinak získaných od partnerů, inzerentů nebo jiných třetích stran.Souhlasíte, že společnost MOZART nenese odpovědnost za žádnou újmu ani škodujakékoli povahy vzniklé v důsledku těchto jednání nebo v důsledku přítomnosti těchtotřetích stran na Stránkách. Nicméně mohou nám být známé a můžeme používat osobníúdaje, které těmto stranám poskytnete.

8. Zřeknutí se odpovědnosti

ELEKTRONICKÉ PŘENOSY, VČETNĚ INTERNETU AVEŘEJNÝCH MÉDIÍ, JAKOŽ I JAKÉKOLI POUŽITÍ TĚCHTO MÉDIÍ, JE VEŘEJNÉ. INFORMACE SPOJENÉ SPOUŽITÍM NEBO VZNIKLÉ Z POUŽITÍ JSOU VEŘEJNÉ NEBO MAJETKEM TĚCH, KTEŘÍ SHROMAŽĎUJÍINFORMACE, A NIKOLI OSOBNÍMI NEBO SOUKROMÝMI INFORMACEMI.

SOUHLASÍTE, ŽE STRÁNKY POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO. OBSAH STRÁNEK SE POSKYTUJE „TAK,JAK JE“ A „TAK, JAK JE K DISPOZICI“, BEZ PROHLÁŠENÍ ČI ZÁRUK JAKÉKOLI POVAHY, A TOVÝSLOVNÝCH, KONKLUDENTNÍCH NEBO ZÁKONNÝCH. NEDÁVÁME ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY ANIPOTVRZENÍ OHLEDNĚ PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, UŽITEČNOSTI ČI ÚPLNOSTI SLUŽEB, OBSAHUNEBO MATERIÁLŮ NA STRÁNKÁCH NEBO NA STRÁNKÁCH V ODKAZECH. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHUPŘÍPUSTNÉM PRÁVNÍMI PŘEDPISY SE TÍMTO ZŘÍKÁME VŠECH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH ČIKONKLUDENTNÍCH, A TO VČETNĚ KONKLUDENTNÍCH ZÁRUK PRODEJNOSTI, UŽITEČNOSTI PROKONKRÉTNÍ ÚČEL, VLASTNICKÉHO PRÁVA, ZÁRUKY NEZASAHOVÁNÍ DO CIZÍCH PRÁV, VZHLEDU,PŘESNOSTI, SCHOPNOSTÍ, DOSTATEČNOSTI, VHODNOSTI, KAPACITY, ÚPLNOSTI, DOSTUPNOSTI,KOMPATIBILITY NEBO VZNIKLÝCH Z PRŮBĚHU JEDNÁNÍ NEBO PRŮBĚHU VÝKONU. NERUČÍME ZA TO,ŽE STRÁNKY NEBO SLUŽBY, OBSAH, MATERIÁLY NEBO FUNKCE OBSAŽENÉ NA STRÁNKÁCH BUDOUTRVALE K DISPOZICI, BEZ PŘERUŠENÍ NEBO CHYB, ŽE ZÁVADY BUDOU OPRAVENY, ANI ŽESTRÁNKY, SLUŽBY, OBSAH, MATERIÁLY NEBO SERVERY, DÍKY NIMŽ JSOU TYTO STRÁNKY NEBOSLUŽBY, OBSAH A MATERIÁLY DOSTUPNÉ, NEOBSAHUJÍ ŽÁDNÉ VIRY NEBO JINÉ ŠKODLIVÉ SLOŽKYNEBO ŽE JSOU PŘESNÉ ČI ÚPLNÉ. NEDÁVÁME ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI PROHLÁŠENÍ OHLEDNĚ POUŽITÍNEBO VÝSLEDKŮ POUŽITÍ SLUŽEB, OBSAHU, MATERIÁLŮ, FUNKCÍ NEBO PRODUKTŮ DOSTUPNÝCHPROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK, POKUD JDE O JEJICH SPRÁVNOST, PŘESNOST, SPOLEHLIVOST NEBOJINÉ VLASTNOSTI. PŘEBÍRÁTE VEŠKERÉ NÁKLADY POTŘEBNÉHO SERVISU, OPRAV NEBO KOREKCÍ.PŘÍSLUŠNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY NEMUSÍ UMOŽŇOVAT VYLOUČENÍ KONKLUDENTNÍCH ZÁRUK, TAKŽEVÝŠE UVEDENÁ VÝLUKA SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT

Máme právo vám zakázat účast nebo používání Stránek v případě, že dle našehovlastního a absolutního uvážení budete dávat najevo, že nerespektujete tuto Smlouvu,nebo se budete chovat nesportovně s úmyslem rušit, obtěžovat, vyhrožovat neboubližovat jiné osobě nebo jiným rušivým způsobem. Dále si vyhrazujeme právoodmítnout poskytnutí služby, ukončit váš účet, odstranit nebo editovat obsah nebostornovat objednávky, a to dle našeho vlastního a absolutního uvážení.

Stránky mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby či opomenutí.MOZART nenese odpovědnost za žádné typografické, fotografické, technické ani cenové(a to včetně špatně uvedených hotelových sazeb) chyby obsažené na našich Stránkách.MOZART si vyhrazuje právo provádět změny, opravy anebo vylepšení Stránek a produktůa programů popsaných v těchto informacích, a to kdykoli a bez předchozíhooznámení.

9. Omezení odpovědnosti

Jste výslovně rozuměni a souhlasíte, že:

SKUPINA MOZART ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ, A TO VČETNĚ NEDBALOSTI, NENESE ODPOVĚDNOST ZAŽÁDNÝ UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU POJIŠTĚNÍ, JAKÝKOLI DRUH ŠKODY, KTERÉ BY MOHLY VYPLYNOUT ZPOUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍT STRÁNKY NEBO SLUŽBY NA STRÁNKÁCH NEBO VAŠEHO PŘÍSTUPUNEBO NEMOŽNOSTI PŘÍSTUPU NA STRÁNKY NEBO VAŠEHO SPOLÉHÁNÍ SE NA STRÁNKY NEBO SLUŽBY,OBSAH NEBO MATERIÁLY ČI FUNKCE STRÁNEK, POSKYTNUTÍ NEBO NEPOSKYTNUTÍ SLUŽEB NEBOINFORMACE NEBO JAKÉKOLI JINÉ ŠKODY JAKKOLI VZNIKLÉ ZE ZTRÁTY MOŽNOSTI POUŽITÍ, DATNEBO ZISKU, AŤ JIŽ NÁM BYLA MOŽNOST VZNIKU TĚCHTO ŠKOD ZNÁMA ČI NIKOLI A NA ZÁKLADĚJAKÉKOLI TEORIE ODPOVĚDNOSTI (VČETNĚ NEDBALOSTI). VEŠKERÝ MATERIÁL STAŽENÝ NEBOJINAK ZÍSKANÝ PROSTŘEDNICTVÍM POUŽITÍ STRÁNEK ZÁLEŽÍ NA VAŠEM UVÁŽENÍ A JEDNÁ SE OVAŠE RIZIKO A VY JSTE JEDINOU OSOBOU, KTERÁ NESE ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY ZPŮSOBENÉ NAVAŠEM POČÍTAČOVÉM SYSTÉMU NEBO ZA ZTRÁTU DAT, KTERÁ VZNIKNE V DŮSLEDKU STAŽENÍTĚCHTO MATERIÁLŮ.

DÁLE NEMÁME ŽÁDNOU POVINNOST AKTUALIZOVAT STRÁNKY ANI JEJICH OBSAH.

PŘÍSLUŠNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY NEMUSÍ UMOŽŇOVAT OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZANÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEBO VÝLUKA SE NA VÁS NEMUSÍVZTAHOVAT. NAŠE CELKOVÁ ODPOVĚDNOST VŮČI VAŠÍ OSOBĚ ZA VEŠKERÉ ŠKODY, ZTRÁTY AŽALOBNÍ DŮVODY (AŤ JIŽ VYPLÝVAJÍCÍ ZE SMLOUVY, Z PŘESTUPKU, A TO VČETNĚ NEDBALOSTIČI JINAK) NEPŘESÁHNE ČÁSTKU, KTEROU JSTE NÁM ZAPLATILI ZA MOŽNOST PŘÍSTUPU NASTRÁNKY. NEBUDETE-LI SPOKOJENI SE STRÁNKAMI NEBO NĚKTERÝMI PRODUKTY, SLUŽBAMI,ČLENY, DODAVATELI A/NEBO KLIENTY NABÍZENÝMI V SOUVISLOSTI SE STRÁNKAMI NEBO PŘÍPADNĚSPOJENÝMI SE STRÁNKAMI, VAŠÍM JEDINÝM A VÝLUČNÝM PRÁVEM JE PŘESTAT POUŽÍVAT STRÁNKYA UKONČIT TUTO SMLOUVU V SOULADU S JEJÍMI PODMÍNKAMI.

POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO STRÁNKY VŠICHNI UŽIVATELÉ UZNÁVAJÍ A SOUHLASÍ, ŽE SPOLEČNOST MOZARTJE ZPROŠTĚNA, ZBAVENAAUCHRÁNĚNA VEŠKERÉ ODPOVĚDNOSTI, POKUD JDE O VŠECHNY ASPEKTYSTRÁNEK, A TO VČETNĚ NEMOCI, ZTRÁT, SOUDNÍHO ŘÍZENÍ, ÚRAZU, SMRTI, ŠKODY NA MAJETKUA NÁROKŮ ZALOŽENÝCH NA PRÁVECH PUBLICITY, POŠKOZENÍ POVĚSTI NEBO ZÁSAHU DO SOUKROMÍ,NÁKLADŮ PRÁVNÍHO ZASTOUPENÍ, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT V DŮSLEDKU POUŽITÍ STRÁNEK NEBOAKCEPTACE, DRŽBY, POUŽITÍ NEBO ZNEUŽITÍ INFORMACÍ, MATERIÁLŮ, SLUŽEB NEBO PRODUKTŮ SNIMI SPOJENÝCH NEBO Z NICH ZÍSKANÝCH. VYHAZUJEME SI PRÁVO KDYKOLI A KOMUKOLI BEZODPOVĚDNOSTI ZAKÁZAT NEBO ODMÍTNOUT PŘÍSTUP NA STRÁNKY A JEJICH SLUŽBY, OBSAH,MATERIÁLY A FUNKCE. DÁLE SI VYHRAZUJEME PRÁVO DOMÁHAT SE SVÝCH PRÁV A NÁKLADŮ, A TOVČETNĚ NÁKLADŮ PRÁVNÍHO ZASTOUPENÍ, V SOUVISLOSTI S PODVODNOU NEBO PROTIPRÁVNÍČINNOSTÍ SPOJENOU S POUŽÍVÁNÍM STRÁNEK.

10. Oznámení

Oznámení změn podmínek se doručují emailem neboběžnou poštou. Oznámení nebo jiná korespondence se společností MOZART by se měla zasílatna: info@mozart-mc.com, Koulova15, 16000 Praha 6, Českárepublika.

11. Informace o ochranných známkách

SKUPINA MOZART HOTEL GROUP a další loga,ochranné známky, názvy produktů a služeb jsou majetkem společnosti MOZART a jejíchdceřiných a spřízněných společností (společně jako „Značky“). Společnost MOZART můžepoužívat na svých produktech v licenci od třetích stran jejich Značky („Cizí značky“).Souhlasíte, že nebudete jakkoli zobrazovat ani používat Značky ani Cizí značky.

12. Obecné informace

Tyto Podmínky tvoří celou Smlouvu mezi vámi aspolečností MOZART a upravují vaše používání Stránek. Podmínky a vztah mezi vámi aspolečností MOZART se řídí právními předpisy České republiky s vyloučenímkolizníchnorem. Výše uvedené se neuplatní v případě, že příslušné právní předpisy vašízemě vyžadují použití jiného zákona nebo jurisdikce a toto ustanovení nelze smluvněvyloučit. V případě, že se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nezákonným, neplatnýmnebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelným, takové ustanovení se považuje za oddělené odtéto Smlouvy a nemá vliv na platnost ani vymahatelnost jejích zbývajícíchustanovení.

13. Zasílané materiály

Jsme rádi, když se nám dostane odezvy od našichzákazníků a vítáme vaše připomínky ke Stránkám a dalším produktům na nich nabízeným.Doufáme, že jste si vědomi, že smyslem této dohody o používání stránek je vyhnout semožnosti budoucího nedorozumění v případě, že by třetí osoby mohly zjistit, že jejichvlastní kreativní díla se podobají projektům vyvíjeným našimi odborníky. Nezasílejtenám, prosím, žádné nevyžádané originální kreativní materiály jakékoli povahy. Jinak siopravdu ceníme vaší odezvy na Stránky, služby a produkty na nich nabízené.

14. Dostupnost

Naše Stránky obsahují informace o produktech aslužbách společnosti MOZART, a ne všechny jsou dostupné v každé zemi. Odkaz na produktnebo službu společnosti MOZART na našich Stránkách neznamená, že jsou tento produkt neboslužba dostupné i u vás.

15. Odezva

Máte-li jakékoli dotazy nebo jste si všimlijakéhokoli porušení těchto Podmínek, zašlete, prosím, email našim zákaznickým službám info@mozart-mc.com, Koulova15, 16000 Praha 6, Českárepublika.

Review Pro
4.9 / 5
27.09.2020
Pozitivní: Snídaně celkem dobrá, výběr dost rozmanitý. Personál vstřícný, hotel čistý. Parkování zdarma.
Romana , Czech Republic
27.09.2020
Pozitivní: Snídaně, poloha, přístup ke covidové situaci snížením ceny, recepční.
Ivo , Czech Republic
23.09.2020
Hodnotím reštauráciu v hoteli, ta bola úplne bezchybná, degustacne menu úžasné, personál ústretový a veľmi slušný. Celkovo krásny zážitok.
Martin Sermes
20.09.2020
Positiv: Habe das Business Zimmer gebucht und ein kostenloses Upgrade zum Superior Zimmer erhalten. Meine Bewertung bezieht sich auf die nagelneu renovierten...
Martina , Germany
09.09.2020
Hotel s puncem minulosti, komfortem současnosti, vynikající snídaní a milým a ochotným personálem
Alena Hellerová
08.09.2020
Super miejsce. Fajna miejscówka szczególnie dla WARSZAWIAKÓW, miałam wrażenie, że nocuję w PKiN. Wygodny parking, dobre śniadania, blisko do tramwaju i...
Bernadeta Włoch-Nagórny
02.09.2020
Nice stay, clean room, polite staff, good breakfast
Katerina
31.08.2020
Pozitivní: Pohodlné postele, klidny tichy pokoj s výhledem na dvůr. Žádný hluk z ulice. Bohatá snídaně, na výběr vše. Milý a veselý a hlavně ochotný...
Martina , Czech Republic
31.08.2020
Great spot for an overnight when you have business in town. Central and they take care of everything you could possibly need.
Gabriel Aronson
28.08.2020
Ein geschichtliches "Erlebnis": Ein von 1952 bis 1955 im stalinistischen Zuckerbäckerstil mit Unmengen Marmor errichtetes Hotel, für den der Kulturpalast in...
Michael , Deutschland